Užsieniečių darbas Lietuvoje

Užsienio valstybių piliečių darbas Lietuvos Respublikoje

Užsienietis, ketinantis dirbti Lietuvos Respublikoje, privalo įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas dirbti).

 1. Užsieniečiai, kuriems nereikia leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje

Užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje, jeigu:

 • jis yra Europos Sąjungos pilietis turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

 • turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą remiantis šiais pagrindais:

   • užsienietis išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka;

   • užsienietis yra lietuvių kilmės asmuo;

   • yra šeimos susijungimo atvejis;*

   • užsieniečiui yra nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra paskirtas globėju (rūpintoju);

   • užsieniečiui Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka suteikta papildoma arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje.

*Šeimos susijungimas - Lietuvos Respublikoje teisėtai gyvenančio užsieniečio, kuris nėra Europos Sąjungos pilietis, šeimos narių atvykimas ir gyvenimas Lietuvos Respublikoje, kad būtų išsaugota šeima, nepaisant to, kad šeimos santykiai atsirado prieš atvykstant užsieniečiui, ar jam atvykus.

2. Leidimas dirbti ir jo išdavimo tvarka

Leidimą dirbti užsieniečiui išduoda ir panaikina Lietuvos darbo birža prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užsieniečio prašymas išduoti leidimą dirbti turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo Lietuvos darbo biržoje dienos. Leidimą dirbti užsienietis privalo gauti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką.

Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius. Leidimas dirbti užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

Leidimo dirbti galiojimo laikas:

 • Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas iki 2 metų, nurodant darbą (pareigas) ir įmonę, įstaigą ar organizaciją, kurioje užsienietis dirbs;

 • Užsieniečiui, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninių darbų, leidimas dirbti išduodamas iki 6 mėnesių per vienerius metus, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos;

 • Užsieniečiui, kuris atvyksta dirbti į Lietuvos Respubliką kaip stažuotojas ar praktikantas, leidimas dirbti išduodamas vieneriems metams, jo galiojimas gali būti pratęsiamas išimtiniais atvejais, kai stažuotės ar praktikos laikotarpis yra ilgesnis negu vieneri metai ir tai būtina atitinkamos srities kvalifikacijai įgyti.

3. Užsieniečių įsidarbinimas ir leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje panaikinimo pagrindai

Užsienietis gali įsidarbinti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį arba, kai jo nuolatinė darbo vieta yra užsienyje, gali būti atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką.

Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo.

Leidimas dirbti užsieniečiui panaikinamas šiais atvejais:

 • leidimą dirbti užsienietis gavo apgaulės būdu;

 • darbo sutartis nutraukta;

 • nutrūksta darbo santykiai su užsienyje esančiu darbdaviu, kuris buvo atsiuntęs užsienietį laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką;

 • panaikinamas užsieniečio leidimas laikinai gyventi.

4. Neteisėtas darbas arba neteisėtas užsiėmimas kita veikla Lietuvos Respublikoje

Užsieniečių darbas arba užsiėmimas kita veikla Lietuvos Respublikoje laikomi neteisėtais, neatsižvelgiant į tai, ar gaunama pajamų, ar ne, jeigu jie:

 • dirba be leidimo dirbti ir (arba) darbo sutarties ir leidimo laikinai gyventi, kai juos būtina turėti;

 • užsiima veikla, kuriai užsiimti neturi leidimo, jei būtina jį turėti, ir neturi leidimo laikinai gyventi;

 • mokosi švietimo įstaigoje, stažuoja, kelia kvalifikaciją ar dalyvauja profesiniuose mokymuose be leidimo laikinai gyventi, išskyrus šiuos atvejus:

   • jie yra nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai, kurie mokosi bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

jie yra nepilnamečiai prieglobsčio prašytojai, turintys teisę mokytis bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: