Atnaujinta Airijos darbo teisė 8

2008-07-28 15:21:15
Atnaujinta Airijos darbo teisė

Jei kurį laiką nedirbote Airijoje, Jums reiks sužinoti apie darbo apsaugos srityje įvykusius pasikeitimus. Per pastaruosius dešimt metų įvyko esminių pasikeitimų, todėl susipažinę su šiomis naujovėmis galėsite maksimaliai pasinaudoti savo teisėmis.

Darbo apsaugos raida 1993-2007 metais

Žemiau pateikiama per šį laikotarpį išleistų įstatymų, susijusių su darbo apsauga, santrauka:

 • 2006 m. Darbo leidimų įstatymas (Employment Permits Act 2006) (pdf). Šis įstatymas pakeitė 2003 m. Darbo leidimų įstatymą (pdf), įvesdamas Žaliosios kortelės leidimą ir pakeisdamas įstatymus, susijusius su darbo leidimais ir leidimais sutuoktiniams (spousal permits).

 • 2006 m. Darbuotojų informavimo ir konsultavimo įstatymas (Employees (Provision of Information and Consultation) Act 2006) (pdf). Šis įstatymas nustato minimalius reikalavimus darbuotojų teisėms į informavimą ir konsultavimą apie jų darbdavių struktūros kitimą ir veiklą. Nuo 2006 m. rugsėjo 4 d. jis taikomas darbdaviams, turintiems bent 150 darbuotojų, nuo 2007 m. kovo 23 d. – darbdaviams, turintiems bent 100 darbuotojų, o nuo 2008 m. kovo 23 d. – darbdaviams, turintiems bent 50 darbuotojų.

 • 2005 m. Saugos, sveikatos ir rūpybos darbe įstatymas (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005) (pdf). Šis 2005 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojęs įstatymas pakeitė 1989 m. Saugos, sveikatos ir rūpybos įstatymo nuostatas. Jis konsoliduoja ir pakeičia esamą sveikatos ir saugos teisę. Vienas iš pakeitimų yra nuostata, numatanti didesnes baudas už saugos įstatymų pažeidimus.

 • 2004 m. Motinystės apsaugos įstatymas (Maternity Protection (Amendment) Act 2004) (pdf). Šis įstatymas iš esmės pagerino ankstesnį motinystės apsaugos įstatymą, papildydamas jį nuostatomis dėl paruošiamųjų kursų prieš gimdymą (ante-natal classes), papildomų motinystės atostogų (maternity leave), maitinimo krūtimi, privalomo atostogų prieš gimdymą (pre-birth confinement) termino sutrumpinimo ir kt.

 • 2004 m. Lygybės įstatymas (Equality Act, 2004) (pdf). Šis įstatymas iš esmės pakeitė 1998 m. Lygybės darbe įstatymą (Employment Equality Act, 1998), išplėsdamas to įstatymo nuostatų, susijusių su amžiumi, taikymą asmenims, jaunesniems nei mokyklos baigimo amžius (iki 16 metų), ir asmenims virš 65 metų. Jis taip pat pakeitė 2000 m. Vienodos padėties įstatymą (Equal Status Act, 2000), išplėsdamas seksualinio priekabiavimo (sexual harassment) sąvoką ir perkeldamas įrodinėjimo naštą nuo pareiškėjo atsakovui.

 • 2003 m. Darbuotojų apsaugos verslo perdavimo atveju reglamentas. Šis įstatymas taikomas bet kokiam įmonės, verslo ar verslo dalies perdavimui iš vieno darbdavio kitam įstatyme numatytais būdais (įskaitant nuomos teisių perkėlimą ar praradimą) arba susijungimo būdu. Tokio perdavimo metu saugomos darbuotojų teisės.

 • 2003 m. Darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, apsaugos įstatymas (Protection of Employees (Fixed Term Work) Act 2003). Šis įstatymas saugo pagal terminuotas darbo sutartis dirbančius darbuotojus, užtikrindamas, kad jų padėtis nebūtų blogesnė nei panašių nuolat dirbančių darbuotojų ir kad darbdaviai negalėtų nuolat atnaujinti terminuotų darbo sutarčių. Remiantis šiuo įstatymu, darbuotojai gali dirbti pagal vieną ar daugiau terminuotų darbo sutarčių ketverius metus. Po to laikoma, kad darbuotojas dirba pagal neterminuotą (nuolatinę) darbo sutartį.

 • 2001 m. Darbo laiko organizavimo (apskaitos) (nustatytų formų ir išimčių) reglamentas (Organisation of Working Time (Records) (Prescribed Form and Exemptions) Regulations, 2001). Pagrindinis šio ES reglamento tikslas yra reikalavimas, kad darbdaviai vestų apskaitą, kurioje būtų nurodyta, kiek valandų darbuotojai išdirba per dieną ir savaitę, kiek metinių atostogų ar poilsio dienų per valstybines šventes jiems priklauso už kiekvieną savaitę ir šių atostogų apmokėjimas. Darbdaviai taip pat privalo vesti savaitinę darbo pradžios ir pabaigos laiko apskaitą.

 • 2001 m. Darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, apsaugos įstatymas (Protection of Employees (Part-Time Work) Act, 2001) – jis pakeitė 1991 m. Nuolatinių darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, apsaugos įstatymą (Worker Protection (Regular Part-Time Employees) Act, 1991). Šis įstatymas nustato, kad turi būti panaikinta egzistuojanti ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų diskriminacija. Jis siekia pagerinti ne viso darbo laiko kokybę, palengvinti savanorišką darbo ne visą darbo laiką plėtrą ir prisidėti prie lankstaus darbo laiko organizavimo taip, kad tai atitiktų darbdavių ir darbuotojų poreikius. Jis garantuoja, kad ne visą darbo laiką dirbančių asmenų padėtis negali būti blogesnė nei visą darbo laiką dirbančių asmenų.

 • 2001 m. Globėjo atostogų įstatymas (Carer's Leave Act, 2001) – nustato, kad darbuotojai turi teisę pasinaudoti laikinomis nemokamomis globėjo atostogomis, kurios leidžia jiems asmeniškai pasirūpinti asmenimis, reikalaujantiems nuolatinės globos ir priežiūros.

 • 2000 m. Nacionalinės minimalios algos įstatymas (National Minimum Wage Act, 2000) – nustatė privalomą nacionalinę minimalią algą.

 • 1998 m. Lygybės darbe įstatymas (Employment Equality Act, 1998) – draudžia diskriminaciją tam tikrose su darbu susijusiose srityse. Draudžiami diskriminacijos pagrindai yra lytis, santuokinė ir šeiminė padėtis, amžius, rasė, religija, neįgalumas, seksualinė orientacija ir priklausymas klajoklių bendruomenei (Traveller community). Įstatymas taip pat uždraudžia seksualinį ir kitokį priekabiavimą.

 • 1998 m. Tėvystės atostogų įstatymas (Parental Leave Act, 1998) – nustato nemokamų tėvystės atostogų laikotarpį tėvams, skirtą rūpinimuisi vaikais, ir ribotą teisę į mokamas atostogas sunkios ligos šeimoje atveju (nenugalima jėga/force majeure).

 • 1997 m. Darbo laiko organizavimo įstatymas (Organisation of Working Time Act, 1997) – reguliuoja aibę darbo sąlygų, įskaitant maksimalų darbo valandų skaičių, naktinį darbą, kasmetines atostogas ir poilsį per valstybines šventes.

 • 1996 m. Jaunų asmenų apsaugos darbe įstatymas (Protection of Young Persons (Employment) Act, 1996) – pakeitė ankstesnį 1977 m. įstatymą ir reguliuoja vaikų ir jaunų asmenų darbo sąlygas.

 • 1995 m. Įvaikinimo atostogų įstatymas (Adoptive Leave Act, 1995) – nustato vaiką įsivaikinusios motinos teisę į įvaikinimo atostogas ir jos teisę grįžti į darbą po šių atostogų.

 • 1994 m. Informacijos apie darbo sąlygas įstatymas (Terms of Employment (Information) Act, 1994) – pakeitė ankstesnius įstatymus, susijusius su darbdavių pareigomis pateikti informaciją darbuotojams apie pareigybių aprašymus, užmokesčio tarifus ir darbo valandų skaičių.

 • 1994 m. Motinystės apsaugos įstatymas – pakeitė ankstesnius įstatymus ir reguliuoja motinystės atostogas, teisę grįžti į darbą po šių atostogų ir sveikatą/saugą nėštumo laikotarpiu ir iškart po jo.

 • 1993 m. Neteisėtų atleidimų įstatymas – atnaujina neteisėtų atleidimų teisę ir pakeičia ankstesnį 1977 m. įstatymą.

Skundai / Teisių pažeidimai

Airijos darbo teisė suteikia stiprią apsaugą darbuotojams, manantiems, kad jų teisės buvo pažeistos. Skundus, ginčus ir konfliktus nagrinėja Teisių komisaras (Rights Commissioner), kuris išklauso abi puses prieš užbaigdamas skundo tyrimą ir pateikdamas rekomendaciją. Teisių komisaro pateiktos rekomendacijos gali būti privalomos arba neprivalomos, priklausomai nuo įstatymo, pagal kurį nagrinėjama byla.

Skundai pagal lygybės įstatymus pateikiami Lygybės tribunolui (Equality Tribunal).

Dažnai ginčus tarp darbdavių ir darbuotojų galima išspręsti naudojant mediaciją (mediation). Mediacija reiškia, kad susisiekiama su Darbo santykių komisija (Labour Relations Commission) ir paskiriamas nepriklausomas asmuo, kuris susitinka su abiejomis šalimis ir išklauso abi puses. Šia nemokama paslauga gali pasinaudoti visi darbuotojai ir darbdaviai (išskyrus priklausančius Gardai, Gynybos pajėgoms (Defence forces) ir Kalėjimų tarnybai (Prison service)). Susitikimai vyksta už uždarų durų, visos diskusijos yra konfidencialios.

Kaip kreiptis

Prašymus dėl mediacijos paslaugų reikia adresuoti Darbo santykių komisijos Mediacijos darbovietėje tarnybai (Workplace Mediation Service at the Labour Relations Commission).

Skundus, ginčus ar konfliktus dėl darbo teisių pažeidimų pagal tam tikrus įstatymus gali nagrinėti Teisių komisaras. Prieš kreipiantis dėl skundo nagrinėjimo, apie savo ketinimus susisiekti su Teisių komisaro tarnyba reikia pranešti darbdaviui. Jei ginčijamos įstatymuose numatytos teisės, prieš kreipiantis į Teisių komisaro tarnybą reiktų pabandyti išspręsti klausimą darbovietėje.

Šios prašymų formos turi būti užpildomos ir siunčiamos Darbo santykių komisijai prieš kreipiantis į Teisių komisarą.

 • 1995 m. Įvaikinimo atostogų įstatymas (PDF)

 • 2001 m. Globėjo atostogų įstatymas (PDF)

 • 1990 m. Kolektyvinių darbo santykių įstatymas (Industrial Relations Act, 1990) (PDF)

 • 1994 m. Motinystės apsaugos įstatymas (PDF)

 • 2000 m. Valstybinės minimalios algos įstatymas (PDF)

 • 1997 m. Darbo laiko organizavimo įstatymas (PDF)

 • 1998 m. Tėvystės atostogų įstatymas (PDF)

 • 1991 m. Algų mokėjimo įstatymas (Payment of Wages Act, 1991) (PDF)

 • 1996 m. Jaunų asmenų apsaugos darbe įstatymas (PDF)

 • 1994 m. Informavimo apie darbo sąlygas įstatymo (PDF)

 • 2003 m. Darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, apsaugos įstatymas (PDF)

 • 2001 m. Darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, apsaugos įstatymas (PDF)

 • 1993 m. Neteisėtų atleidimų įstatymas (PDF)

 • 2003 m. Europos Sąjungos Darbuotojų teisių apsaugos Verslo perdavimo atveju reglamentas (pakeitimas) (PDF)

Daugiau informacijos apie darbo apsaugos įstatymus galima gauti iš Nacionalinės darbo teisių administracijos (National Employment Rights Authority).

Daugiau informacijos apie 1994 m. Motinystės apsaugos įstatymą, 1995 m. Įvaikinimo atostogų įstatymą, 1998 m. Lygybės darbe įstatymą ir 2000 m. Lygios padėties įstatymą galima gauti iš Lygybės tarnybos (Equality Authority).

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
 • Mama
 • 2013-12-14 12:40:30
patys kalti, kad leidžiatės būti išnaudojami
 • Meilute
 • 2013-12-14 12:22:01
Laba diena.Reikia patarimo.Darbe dirbama septintus metus.Darbas vairuotojo.Po septyniu metu issikvietes mane darbdavys papraso parasyti pasiaiskinima,kodel per visa si darbo laikotarpy as turiu perdirbtu taip vadinamu''saibu''.Koki pasiaiskinima turiu darbdaviui parasyti,jai tai vyko priverstinai jam vadovaujant.Juk masinos specialiai nevarinejau darbines(dirbu vadinama fura) jam nezinant.Ar cia ne prasidejo manes ignoravimas? Ka tokiu atveju man daryti?
 • inga
 • 2013-12-14 12:22:00
sveiki man reikia patarimo,vakar bosas pasake kad i darba nebeateiciau nes paskelbs bankrota,as laukiuosi 19 sav dirbu jam jau daugiau nei 5 metus.ir nzn ka man daryti ar man kazkokiatai kompensacija priklauso ar isvis man kas priklauso??/ o darbo tikrai nesusirasiu tiesiok niekas nebeprijims.prasau padekite kais man kaip atleistai priklauso .
 • Oksana
 • 2013-12-14 12:21:59
pries savaite,susirinkimo metu,kilus neaiskumui del padidintos darbo normos(atlyginimas plius uzdirbti bonusai),darbdavys kolektyvui pranese,kad nuo siol mes pacios turesime susimoketi darbdavio mokamus mokescius valstybei. Mes nezinome visu istatymu ir jauciames apgaudinejamos. Musu algos sumazejo i diena nuo 11 iki 15 euru(priklausomai nuo dienos uzmokescio). Ar yra toks istatymas,kad ne darbdavys,o mes pacios turime moketi mokesti uz save? Juk tai dvigubi mokesciai. Lauksiu Jusu atsakymo. Is anksto aciu.
 • aura
 • 2013-12-14 12:21:59
laba diena . noreciau suzinoti ,as darbe susirgau asma ir alergija ,darbdavys nenori suteikti salygu geresniu,o liepe paciai iseiti is darbo .Ka daryti .dekojame isanksto
 • ausra
 • 2013-12-14 12:21:59
sveiki.norejau paprasyti pagalbos.niekur nerandu informacijos.noriu suzinoti nuo kokios sumos nuskaiciuoti mokescius pradedA?ACIU
 • mindaugas
 • 2013-12-14 12:21:58
Laba diena. Gal galetumete suteikti informacijos, susiduriau su tokia problema, jog reikia informacijos apie Airijos darbo teise, o konkreti tema yra ,,Darbo sutarties pasibaigimo darbdavio iniciatyva pagrindai ir darbuotojams taikomos garantijos''. Buciau labai dekingas uz bet kokia pagalba, Dekui
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: