Darbo laiko apskaita

2008-07-28 15:24:08
Darbo laiko apskaita

2001 m. Darbo laiko organizavimo (apskaitos) (nustatytų formų ir lengvatų) nuostatų (Organisation of Working Time (Records) (Prescribed Form and Exemptions) Regulations, 2001) įsigaliojimas reiškia, kad visi darbdaviai privalo vesti detalią darbo laiko pradžios ir pabaigos, kiekvienos dienos/savaitės darbo valandų bei darbuotojams priklausančių atostogų apskaitą. Šis teisės aktas yra parengtas įgyvendinant 1997 m. Darbo laiko organizavimo įstatymą (Organisation of Working Time Act 1997).

Naujieji nuostatai reikalauja, kad darbdaviai, netaikantys elektroninių darbuotojų darbo laiko apskaitos sistemų (clock-in system), kiekvieną dieną/savaitę pildytų specialią OWT1 formą. Darbdaviai taip pat privalo saugoti kiekvienam darbuotojui pagal 1994-2001 m. Informavimo apie darbo sąlygas įstatymus pateiktos santraukos kopiją. Remiantis naujaisiais Nuostatais (priklausomai nuo tam tikrų sąlygų), darbdaviai neprivalo vesti darbuotojų poilsio pertraukų ir poilsio laikotarpių apskaitos pagal 1997 m. Darbo laiko organizavimo įstatymą.

Nevedantys apskaitos pagal šiuos Nuostatus darbdaviai bus laikomi padariusiais pažeidimą, ir sumarinio proceso tvarka jiems galės būti skiriama iki 1900 eurų bauda.

Taisyklės

Vedamoje apskaitoje turi atsispindėti šie dalykai:

 • kiekvieno darbuotojo vardas, adresas, jo valstybės paslaugų gavėjo numeris (PPS Number) ir trumpa darbo pareigų santrauka;

 • darbuotojui pateiktos santraukos pagal 1994-2001 m. Informavimo apie darbo sąlygas įstatymus kopija;

 • kiekvieno darbuotojo darbo dienų ir bendras valandų skaičius per kiekvieną savaitę;

 • atostogų dienos ir valandos (kiekvieną savaitę), darbuotojui suteiktos kaip kasmetinės atostogos arba valstybinių švenčių metu, bei su šiomis atostogomis susijusios išmokos;

 • bet koks papildomas dienos darbo užmokestis, nurodytas 1997 m. Darbo laiko organizavimo įstatymo 21(1)(d) skyriuje, kas savaitę mokamas kiekvienam darbuotojui;

 • suinteresuotam darbuotojui pateikto rašytinio įspėjimo bet kokiu 1997 m. Darbo laiko organizavimo įstatymo 17 skyriuje nurodytu klausimu kopija.

Ši darbdavio vedama apskaita turi būti pateikiama tokiu formatu, kad ją galėtų lengvai suprasti tikrinantis asmuo.

Kai netaikoma elektroninė darbuotojų išdirbto darbo laiko apskaita, darbdavys privalo kiekvieną savaitę registruoti darbo dienas ir valandas, naudodamas OWT1 formą arba iš esmės į ją panašią formą.

Be šios pareigos, kai darbdavys ir darbuotojas susitaria, darbuotojas gali kiekvieną savaitę pildyti OWT1 formą arba iš esmės panašią formą ir pateikti užpildytą formą darbdaviui pasirašyti. Tuomet darbdavys saugo užpildytą formą patikrinimui. Forma turi būti prieinama inspektoriui patikrinti bet kuriuo metu.

Lengvatos

Šios darbdavių grupės yra atleistos nuo pareigos vesti poilsio pertraukų apskaitą (pagal 1997 m. Darbo laiko organizavimo įstatymo 25(2) skyrių):

 • darbdaviai, kurie naudojasi elektronine apskaita (pavyzdžiui, flexi-clock arba clock-in);

 • rankiniu, o ne elektroniniu būdu vedantys apskaitą darbdaviai, iš kurių reikalaujama vesti apskaitą (naudojant OWT1 formą arba iš esmės panašią formą).

Darbdaviams nereikės vesti poilsio pertraukų apskaitos, jei jie laikysis šių sąlygų:

 • darbdavys raštu praneša kiekvienam darbuotojui apie poilsio pertraukas ir laikotarpius, nurodytus Įstatymo 11, 12 ir 13 skyriuose; arba

 • jei netaikomi Įstatymo 11, 12 ir 13 skyriai (t.y. esate pasirašę kolektyvinę sutartį, registruotą darbo susitarimą ar darbo reguliavimo įsakymą, kuriuose jau yra nurodytos konkrečios poilsio pertraukos ir laikotarpiai), darbdavys privalo pranešti apie Jūsų kolektyvinės sutarties, registruoto darbo susitarimo ar darbo reguliavimo įsakymo sąlygas ir tuomet neturės vesti poilsio pertraukų ir laikotarpių apskaitos;

 • darbdavys nustato ir raštu praneša kiekvienam darbuotojui apie procedūras, kurių laikydamasis darbuotojas gali raštu pranešti darbdaviui apie bet kokį Įstatymo 11, 12 ar 13 skyriuose nurodytą poilsio laikotarpį ar pertrauką, į kurią darbuotojas turi teisę ir kuria tam tikru atveju negalėjo pasinaudoti. Darbuotojas taip pat turi nurodyti priežastį, kodėl nepasinaudojo tokiomis poilsio pertraukomis ar laikotarpiais.

Darbdavys privalo:

 • saugoti įrodymus, kad raštu informavo kiekvieną darbuotoją apie poilsio pertraukas;

 • saugoti įrodymus, kad raštu pranešė kiekvienam darbuotojui, jog apie nepanaudotas poilsio pertraukas būtina pranešti darbdaviui;

 • registruoti visus darbuotojo darbdaviui atsiųstus pranešimus dėl darbo laiko organizavimo.

Jei darbe negalite pasinaudoti poilsio pertrauka, privalote raštu (per 1 savaitę) pranešti savo darbdaviui, kad negalėjote pasinaudoti ta pertrauka. Kai pranešate darbdaviui, kad negalėjote pasinaudoti pertrauka, darbdavys privalo išnagrinėti priežastis, kodėl negalėjote to padaryti, ir bet kokius galimai iškilusius sveikatos ir saugos klausimus, susijusius su Jumis ir Jūsų darbu. Darbdavys privalo kaip galima greičiau leisti pasinaudoti Jums priklausiusia poilsio pertrauka. Jei nesinaudojate pertrauka, kai tai pasiūloma, tuomet tai laikoma Jūsų kalte ir darbdavys nebeprivalo pasiūlyti Jums dar vienos poilsio pertraukos.

Tarifai

Nevedantys apskaitos pagal Nuostatus darbdaviai yra laikomi padariusiais pažeidimą. Didžiausia bauda, kuri gali būti paskirta už šios apskaitos nevedimą, yra 1900 eurų.

Kaip kreiptis

Iš čia atsisiųskite Nuostatų ir OWT1 formos kopiją. Jei nenorite pildyti OWT1 formos, Jūsų pildoma forma turi būti iš esmės į ją panaši ir joje turi būti nurodyta ta pati informacija. Darbdaviai turėtų vesti savaitinę ar kasdieninę apskaitą ir saugoti įrašus galimam patikrinimui.

Jei turite klausimų, susijusių su Darbo laiko organizavimo (apskaitos) (nustatytų formų ir lengvatų) nuostatais, turėtumėte susisiekti su Nacionaline darbo teisių administracija (National Employment Rights Authority).

Kur kreiptis

National Employment Rights Authority

Dept.:Information Services

Government Buildings

O'Brien Road

County:Carlow

Country:

IRELAND

Opening Hours:

Mon. to Fri. 9.30am to 5pm

Tel:(059) 917 8990

Locall:1890 80 80 90

Homepage:http://www.employmentrights.ie

Email:info@employmentrights.ie

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: