Jaunų asmenų apsauga darbe

2008-07-28 15:31:48
Jaunų asmenų apsauga darbe

Jaunų asmenų apsaugos darbe įstatymas (Protection of Young Persons (Employment) Act 1996) yra skirtas jaunų darbuotojų Airijoje sveikatai saugoti ir užtikrinti, kad per mokslo metus atliekamas darbas nekeltų pavojaus jaunuolių išsilavinimui. Įstatymas nustato minimalias darbuotojo amžiaus ribas, poilsio pertraukas ir maksimalų darbo valandų skaičių bei draudžia įdarbinti asmenis iki 18 metų vėlyvam nakties darbui. Įstatymas taip pat reikalauja, kad darbdaviai vestų specialią jaunesnių nei 18 metų darbuotojų apskaitą.

Taisyklės

Įstatymas paprastai taikomas darbuotojams iki 18 metų. Pagal įstatymą darbdaviai negali įdarbinti asmenų, jaunesnių nei 16 metų, nuolatiniam darbui visą darbo laiką.

Darbdaviams leidžiama įdarbinti 14-15 metų jaunuolius lengvam darbui:

  • per vasaros atostogas;

  • ne visą darbo laiką per mokslo metus (ši nuostata taikoma tik asmenims nuo 15 metų);

  • įdarbinant pagal aprobuotą darbo patirties ar švietimo programą, kai darbas nėra žalingas jų sveikatai, saugumui ar vystymuisi. Aprobuotos darbo patirties ar švietimo programos jaunesniems nei 16 metų asmenims yra darbo patirties, mokymo ar švietimo programos, aprobuotos Sveikatos ministro, Verslo, Prekybos ir Užimtumo ministro arba FÁS.

Jaunuoliai iki 16 metų gali dirbti kino, kultūros, reklamos arba sporto srityse pagal Verslo, prekybos ir užimtumo ministro išduotas licencijas.

Maksimalus savaitės darbo valandų skaičius jaunuoliams iki 16 metų

Amžius

14 metų

15 metų

Per mokslo metus

0

8 valandos

Darbo patirtis

40 valandų

40 valandų

Jei maksimalus savaitės darbo valandų skaičius yra 35, tai maksimalus dienos darbo valandų skaičius yra 7 valandos. Jei maksimalus savaitės darbo valandų skaičius yra 40, tai maksimalus dienos darbo valandų skaičius yra 8 valandos.

Jaunuoliai iki 16 metų turi turėti bent 21 poilsio dieną vasaros atostogų metu.

Poilsis ir pertraukos jaunuoliams iki 16 metų

Pusės valandos pertrauka po

4 darbo valandų

Dienos poilsis

14 nepertraukiamo poilsio valandų

Savaitės poilsis

2 nepertraukiamo (kiek įmanoma) poilsio dienos

Darbo valandos, poilsis ir pertraukos 16-17 metų jaunuoliams

Maksimalus dienos darbo valandų skaičius

8 valandos

Maksimalus savaitės darbo valandų skaičius

40 valandų

Pusės valandos pertrauka po

4 1/2 darbo valandų

Dienos poilsis

12 nepertraukiamo poilsio valandų

Savaitės poilsis

2 nepertraukiamo (kiek įmanoma) poilsio dienos

Jei jaunuolis iki 18 metų dirba daugiau nei vienam darbdaviui, bendras dienos ar savaitės darbo valandų skaičius negali viršyti maksimalaus leidžiamo darbo valandų skaičiaus.

Nakties ir ryto darbo apribojimai

Darbdaviai negali reikalauti, kad darbuotojai iki 16 metų dirbtų anksčiau nei 8 val. ir po 20 val. 16-17 metų jaunuoliams paprastai neleidžiama dirbti anksčiau nei 6 val. ir po 22 val.

Jaunuoliams leidžiama dirbti tik nuo 6 val. iki 22 val. vakaro. Bet kokias šios taisyklės išimtis turi numatyti poįstatyminiai teisės aktai.

Jaunų asmenų įstatymą įgyvendinantys nuostatai (The Protection of Young Persons Act, 1996 (Employment in Licensed Premises) Regulations, 2001 – (SI 350 of 2001)) leidžia jaunuoliams, dirbantiems įvairius darbus (general duties) patalpose, kuriose vykdoma licencijuota veikla (licensed premises), dirbti iki 11 val. vakaro, jei tai nėra mokymosi dienos išvakarės per mokslo metus, kai jaunuolis lanko mokyklą.

Darbdaviai, samdantys jaunuolius atlikti įvairius darbus patalpose, kuriose vykdoma licencijuota veikla, turi atsižvelgti į jaunuolių įdarbinimo tokiose patalpose praktikos taisykles (Code of Practice concerning the Employment of Young Persons in Licensed Premises).

Amžių patvirtinantys įrodymai ir rašytinis tėvų leidimas

Prieš įdarbinant jauną asmenį, darbdaviui turi būti pateiktas jo gimimo liudijimo arba kito amžių įrodančio dokumento nuorašas. Jei jaunuoliui yra mažiau nei 16 metų, darbdavys turi gauti rašytinį vieno iš tėvų ar globėjų sutikimą.

Algos mokėjimas

Visi darbuotojai Airijoje pagal įstatymus turi teisę į atsiskaitymo lapelį (payslip). Atsiskaitymo lapelis yra rašytinė darbdavio ataskaita darbuotojui, nurodanti visą atlyginimą prieš mokesčius ir detalizuojanti bet kokius išskaitymus iš atlyginimo. Čia turėtumėte sužinoti, kokie punktai turėtų būti Jūsų atsiskaitymo lapelyje ir kaip skaičiuojami Jūsų mokesčiai.

Nors Airijoje yra nustatyta 8,65 eurų per valandą dydžio nacionalinė minimali alga, tai nereiškia, kad kiekvienas automatiškai turi teisę į tokią algą. Pavyzdžiui, jauniems asmenims iki 18 metų garantuojama tik iki 70 proc. nacionalinės minimalios algos. Be abejo, darbdavys gali mokėti Jums didesnę nei minimalią algą, jei jis to pageidauja, tačiau turėtumėte žinoti, kad įstatymas iš jo to nereikalauja.

Jei dirbate darbe, kuriame personalas gauna arbatpinigius (tips/gratuities) iš klientų (t.y. restoranuose, baruose ir pan.), įstatymas nenurodo, kad Jūs automatiškai turite teisę į šiuos pinigus. Tačiau įstatymas taip pat nereikalauja, kad perduotumėte šiuos pinigus savo darbdaviui. Tai priklauso nuo Jūsų darbovietės papročių ir praktikos.

Jei visus arbatpinigius surenka administracija ir sumoka personalui kartu su atlyginimu, šie arbatpinigiai yra apmokestinami įprastu būdu.

Darbdavių vedama apskaita

Darbdaviai turi vesti kiekvieno darbuotojo, jaunesnio nei 18 metų, apskaitą, kurioje būtų nurodyta ši informacija:

  • darbuotojo vardas ir pavardė;

  • darbuotojo gimimo data;

  • darbuotojo darbo pradžia ir pabaiga;

  • algos tarifas ir visa darbuotojui išmokama alga.

Darbdavys turi saugoti šiuos įrašus ne mažiau kaip trejus metus.

Darbdaviai privalo įteikti jaunesniems nei 18 metų asmenims oficialią Jaunų asmenų apsaugos darbe įstatymo santrauką bei kitas jų darbo sąlygas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo darbo pradžios. Darbdaviai, turintys jaunesnių nei 18 metų darbuotojų, taip pat privalo iškabinti oficialią Įstatymo santrauką jų darbo vietoje, kad ji galėtų būti lengvai perskaitoma. Oficialios santraukos egzempliorius tiek brošiūros, tiek plakato formatu galima gauti iš Valstybinės darbo teisių administracijos Informacinių paslaugų skyriaus (Information Services of the National Employment Rights Authority) – žr. žemiau “Kur kreiptis”.

Jaunų asmenų apsaugos darbe įstatyme numatytos baudos

Įstatymą pažeidusiam darbdaviui pagal supaprastinta tvarka priimamą nuosprendį (summary conviction) gali būti skiriama iki 1904,61 eurų bauda. Už pakartotinius įstatymo pažeidimus gali būti skiriama iki 317,43 eurų bauda per dieną.

Kaip kreiptis

Įstatymo pažeidimus sumarinio proceso tvarka gali išnagrinėti Ministras arba profesinė sąjunga, kurios narys yra darbuotojas, per 12 mėnesių nuo pažeidimo padarymo. Skundai dėl Jaunų asmenų apsaugos darbe įstatymo pažeidimų gali būti pateikiami Valstybinės darbo teisių administracijos Inspekcijos skyriui (Inspection Services of the National Employment Rights Authority).

Skundai, susiję su sankcijomis darbuotojui už atsisakymą bendradarbiauti su darbdaviu pažeidžiant Jaunų asmenų apsaugos darbe įstatymą, gali būti pateikiami Teisių komisarui (Rights Commissioner) per 6 mėnesiui nuo tokios sankcijos. Šį terminą galima pratęsti dar 6 mėnesiais, jei Teisių komisaras įsitikina, kad pateikti skundą per anksčiau nurodytą terminą sukliudė ypatingos aplinkybės.

Gauti daugiau informacijos apie Darbo apsaugos įstatymą ar paprašyti aukščiau minėtų skundų formų galima Nacionalinės darbo teisių administracijos Informacinių paslaugų skyriuje.

Kur kreiptis

National Employment Rights Authority

Dept.: Information Services

Government Buildings

O'Brien Road

County: Carlow

Opening Hours:

Mon. to Fri. 9.30am to 5pm

Tel: (059) 917 8990

Locall: 1890 80 80 90

Homepage: http://www.employmentrights.ie

Email: info@employmentrights.ie

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: