Minimalūs darbo užmokesčio tarifai Airijoje 4

2008-07-28 15:32:06
Minimalūs darbo užmokesčio tarifai Airijoje

Atlygio, kurį gaunate už darbą, dydis Airijoje paprastai yra Jūsų ir darbdavio susitarimo dalykas. Šios derybos paprastai vyksta, kai gaunate darbo pasiūlymą. Tačiau pagal 2000 m. Nacionalinės minimalios algos įstatymą (National Minimum Wage Act 2000) dauguma darbuotojų turi teisę į minimalią algą. Kai kuriems asmenims (pavyzdžiui, jaunesniems nei 18 metų) gali būti taikomi mažesni nei nustatyti minimalūs tarifai (sub-minimum rates) – žr. skyrių „Tarifai“ žemiau.

Tam tikrų sektorių darbuotojams yra nustatyti kiti minimalaus darbo užmokesčio tarifai. Kai kurių sektorių darbuotojams jie yra nurodyti Jungtinio Darbo komiteto (Joint Labour Committee) išleistuose Įdarbinimo reguliavimo įsakymuose (Employment Regulation Orders - EROs). Kitų sektorių tarifai nurodyti Registruotuose darbo susitarimuose (Registered Employment Agreements - REA’s), sudarytuose pagal kolektyvines sutartis. Čia galite daugiau sužinoti apie Įdarbinimo reguliavimo įsakymus ir Registruotus darbo susitarimus.

Nacionalinė minimali alga

2000 m. Nacionalinės minimalios algos įstatymas nustato, kad minimalus patyrusio suaugusio darbuotojo algos tarifas nuo 2007 m. liepos 1 d. yra 8,65 eurų per valandą (buvo 8,30 eurų). Nacionalinės minimalios algos įstatymo prasme „patyręs suaugęs darbuotojas“ yra asmuo, nuo tos datos, kai jam suėjo 18 metų, išdirbęs dvejus metus bet kokiame darbe (žr. taip pat skyrių „Tarifai“ žemiau).

Be abejo, nustatyta nacionalinė minimali alga (angl. trumpinama NMW) netrukdo darbdaviui pasiūlyti didesnės algos.

Taisyklės

Valandinio tarifo apskaičiavimas

Pagal 2000 m. Nacionalinės minimalios algos įstatymo 20 skyrių pagrindinis skaičiavimo metodas yra bendro darbo užmokesčio (neišskaičius mokesčių) padalijimas iš viso išdirbtų valandų skaičiaus. Tačiau pradžiai reikia paminėti, kas laikoma atlyginimu ir darbo laiku bei kas yra darbo užmokesčio ataskaitinis laikotarpis (už kokį laikotarpį atliekamas skaičiavimas).

Kas nelaikoma darbo užmokesčiu?

Skaičiuojant minimalią algą, neįtraukiamos tam tikros sumos:

 • priemoka už viršvalandžius (overtime premium);

 • priemoka už iškvietimus;

 • užmokestis už aptarnavimą;

 • priemoka už neįprastą darbo laiką (unsocial hours premium);

 • arbatpinigiai, renkami į bendrą darbdavio tvarkomą fondą ir išmokami kartu su alga;

 • priemokos už darbą per valstybines šventes, šeštadieniais ar sekmadieniais;

 • priemokos už ypatingas ar papildomas pareigas;

 • priemokos už budėjimą ar pasirengimą atvykti į darbą;

 • tam tikri mokėjimai, susiję su nebuvimu darbe, pavyzdžiui, ligos pašalpa, mokėjimas už atostogas arba darbo užmokestis per sveikatos ir saugos atostogas;

 • mokėjimai, susiję su išėjimu iš darbo, įskaitant pensiją;

 • darbdavio sumokėtos įmokos bet kokiai Jums prieinamai profesinei pensinio draudimo sistemai;

 • išeitinės išmokos (redundancy payments);

 • avansinis atlyginimo išmokėjimas: avansu išmokėta suma bus priskaičiuojama tam laikotarpiui, kai atlyginimas įprastai turėjo būti išmokėtas;

 • nepiniginės priemokos ar priedai (payment/benefit in kind), išskyrus maitinimą ir/ar nakvynę;

 • su darbu nesusijusios išmokos;

 • kompensacijos už sužalojimus ar įrankių netekimą;

 • premijos, išmokėtos pagal darbuotojų pasiūlymų programą (staff suggestion scheme);

 • darbdavio suteikta paskola.

Kas laikoma darbo užmokesčiu?

Nacionalinės minimalios algos prasme Jūsų bendrą algą (su mokesčiais) sudaro, pavyzdžiui, pagrindinis atlyginimas ir bet kokios priemokos už pamainas, priedai ar aptarnavimo mokestis.

Jei iš darbdavio gaunate maistą (maitinimą) ir/ar apgyvendinimą (nakvynę), šios sumos įtraukiamos skaičiuojant minimalią algą:

 • maitinimas visą dieną ir nakvynė: €54,13 per savaitę arba €7,73 per dieną;

 • tik maitinimas visą dieną: €32,14 per savaitę arba €4,60 per dieną;

 • tik nakvynė: €21,85 per savaitę arba €3,14 per dieną.

Darbo laikas

Jūsų išdirbtas darbo laikas (working hours) yra didesnysis iš šių dviejų rodiklių:

 • bet kokiame dokumente nustatytas darbo laikas (pavyzdžiui, darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje ar darbo sąlygų suvestinėje, pateiktoje pagal 1994 m. Informavimo apie darbo sąlygas įstatymą);

arba

 • apmokėtas faktiškai dirbtas darbo laikas ar laikas, kai darbuotojas buvo pasirengęs dirbti.

Į darbo laiką įskaičiuojama:

 • viršvalandžiai;

 • kelionės laikas, kai tai yra darbo dalis;

 • laikas, praleistas darbdavio aprobuotuose mokymuose įprastu darbo laiku.

Į darbo laiką neįskaičiuojama:

 • parengties (standby) ne darbovietėje laikas;

 • atostogų, laikino nušalinimo (lay-off), streiko laikas arba apmokėtas laikas vietoj įspėjimo atleidžiant iš darbo (payment in lieu of notice);

 • laikas, praleistas vykstant į/iš darbo.

Darbo užmokesčio ataskaitinis laikotarpis

Darbdavys pasirenka laikotarpį, vadinamą darbo užmokesčio ataskaitiniu laikotarpiu (pay reference period), per kurį bus skaičiuojamas vidutinis valandinis darbo užmokestis. Pavyzdžiui, tai gali būti savaitė ar dvi savaitės, tačiau negali būti ilgesnis nei 1 mėnesio trukmės laikotarpis.

Darbdavys turi nurodyti darbo užmokesčio ataskaitinį laikotarpį darbo sąlygų suvestinėje, kuri pateikiama darbuotojui pagal 1994 m. Informavimo apie darbo sąlygas įstatymą.

Galite pareikalauti rašytinės darbdavio ataskaitos apie Jūsų vidutinį tarifinį darbo užmokestį už bet kurį darbo užmokesčio ataskaitinį laikotarpį per pastaruosius 12 mėnesių. Darbdavys turi pateikti ataskaitą per 4 savaites.

Teisės į nacionalinę minimalią algą išimtys

Tam tikriems asmenims taikomos teisės gauti nacionalinę minimalią algą išimtys. Įstatymas netaikomas asmeniui, kurį įdarbina artimas giminaitis (pavyzdžiui, sutuoktinis ar vienas iš tėvų), taip pat besimokantiems įstatymuose nurodyto amato (statutory apprenticeship) asmenims. Kai kuriems darbuotojams, pavyzdžiui, jaunuoliams iki 18 metų ir stažuotojams, garantuojamas sumažintas arba mažesnis nei nustatytas minimalus nacionalinės minimalios algos tarifas.

Mažesni nei nustatyti minimalūs tarifai nuo 2007 m. liepos 1 d.

Nacionalinės minimalios algos įstatymas nustato tokius mažesnius nei nustatyti minimalūs tarifus:

 • darbuotojas iki 18 metų turi teisę gauti 6,06 euro per valandą (tai sudaro 70 proc. minimalios algos);

 • darbuotojas, dirbantis pirmus metus po to, kai sulaukė 18 metų, turi teisę gauti 6,92 euro per valandą (80 proc. minimalios algos);

 • darbuotojas, dirbantis antrus metus nuo pirmojo įdarbinimo, sulaukus 18 metų, pradžios, turi teisę gauti 7,79 euro per valandą (90 proc. minimalios algos).

Šis laipsniškas Nacionalinės minimalios algos didinimas taip pat taikomas vyresniems nei 18 m. darbuotojams, kurie įsidarbina pirmą kartą.

Stažuotojai

Nacionalinės minimalios algos įstatymas taip pat nustato mažesnius nei nustatyti minimalūs tarifus, taikomus vyresniems nei 18 metų darbuotojams, besimokantiems struktūrizuotuose mokymo kursuose arba darbdavio sankcionuotose ir aprobuotose studijose.

Įstatymas nustato tokius tarifus stažuotojams:

 • per pirmąjį mokymosi trečdalį – 6,49 euro per valandą (75 proc. nacionalinės minimalios algos tarifo);

 • per antrąjį mokymosi trečdalį – 6,92 euro per valandą (80 proc. nacionalinės minimalios algos tarifo);

 • per paskutinį mokymosi trečdalį – 7,79 euro per valandą (90 proc. nacionalinės minimalios algos tarifo).

Pastaba: kiekvienas trečdalis turi trukti ne trumpiau kaip 1 mėn. ir ne ilgiau kaip 1 metus.

Įstatymas nustato tam tikrus kriterijus, kuriuos turi atitikti mokymo kursai, norint taikyti stažuotojų tarifus. Pavyzdžiui, mokymo kursai turi būti organizuojami siekiant pagerinti darbuotojo darbo atlikimą; darbdavys turi nukreipti darbuotoją ir aprobuoti jo dalyvavimą mokymuose ar studijose; bent 10 proc. mokymo turi vykti ne darbuotojui vykdant savo įprastas pareigas; turi būti vertinimo ir sertifikavimo procedūra arba rašytinis patvirtinimas apie mokymo kursų baigimą.

Lengvata darbdaviui

Jei darbdavys dėl finansinių sunkumų negali mokėti nacionalinės minimalios algos, Darbo teismas (Labour Court) gali jį atleisti nuo minimalios algos tarifo mokėjimo laikotarpiui nuo 3 mėn. iki 1 metų. Tokia lengvata gali būti leidžiama tik vieną kartą.

Dėl lengvatos darbdavys turi kreiptis į Darbo teismą, kai tam pritaria darbuotojų dauguma, o taip pat jie sutinka, kad Darbo teismo sprendimas būtų jiems privalomas.

Darbdavys turi įrodyti, kad negali mokėti nacionalinės minimalios algos ir kad priverstas tai daryti turės laikinai nušalinti darbuotojus nuo darbo arba nutraukti jų darbo sutartis.

Lengvatos galima prašyti tik dėl viso nacionalinės minimalios algos tarifo mokėjimo, o ne tais atvejais, kai mokamas mažesnis tarifas, pavyzdžiui, darbuotojams iki 18 metų.

Persekiojimas

Jei ketinate pasinaudoti savo teisėmis į nacionalinę minimalią algą, esate saugomas nuo persekiojimo ar atleidimo. Įstatymai draudžia persekiojimą. Jei jus atleidžia dėl to, kad pareikalavote nacionalinės minimalios algos, galite pateikti skundą dėl neteisėto atleidimo, neatsižvelgiant į darbo stažą arba savaitinį darbo valandų skaičių.

Jeigu Jūsų alga turi būti padidinta, kad atitiktų Nacionalinės Minimalios algos įstatymą, darbdavys negali sumažinti Jūsų darbo valandų skaičiaus, atitinkamai nesumažindamas Jūsų pareigų arba darbo kiekio.

Tarifai

Nuo 2007 m. liepos 1 d. yra nustatyti tokie nacionalinės minimalios algos tarifai patyrusiems suaugusiems darbuotojams ir mažesni nei nustatyti minimalūs tarifai jaunuoliams ir stažuotojams:

 

Darbuotojas

Minimalus valandinis darbo užmokesčio tarifas

% minimalios algos

Patyręs suaugęs darbuotojas

€8,65

100%

Asmuo iki 18 metų

€6,06

70%

Pirmieji metai nuo darbo pradžios virš 18 metų

€6,92

80%

Antrieji metai nuo darbo pradžios virš 18 metų

€7,79

90%

Darbuotojas virš 18 metų, dalyvaujantis struktūrizuotuose mokymuose darbo metu

 

 

Pirmasis trečdalis

€6,49              

75%

Antrasis trečdalis

€6,92

80%

Trečiasis trečdalis

€7,79

90%

Kaip kreiptis

Jei negaunate nacionalinės minimalios algos, yra du būdai, kuriais galite įgyvendinti savo teises:

- galite prašyti Nacionalinės darbo teisių administracijos inspektoriaus ištirti skundą, kad nemokama nacionalinė minimali alga,

arba

galite perduoti ginčą nagrinėti Teisių komisarui (Rights Commissioner), naudodami Skundo teisių komisarui formą (pdf). Tačiau tai galima padaryti tik po to, kai pareikalavote iš darbdavio pateikti ataskaitą, kurioje nurodytas vidutinio valandinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Ginčą turite iškelti per 6 mėnesius nuo ataskaitos pateikimo. (Teisių komisaras gali pratęsti šį laikotarpį daugiausia iki 12 mėnesių). Jei darbdavys nepateikia ataskaitos, laikas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kada darbdavys turėjo ją pateikti, tai yra praėjus 4 savaitėms po prašymo pateikimo.

Pastaba: negalite pateikti skundo ir Teisių komisarui, ir darbo inspektoriui dėl to paties ginčo pagal Minimalios algos įstatymą.

Jei teigiate, kad esate persekiojamas, turėtumėte pareikalauti, kad darbdavys atkurtų iki persekiojimo buvusias darbo sąlygas. Jei darbdavys to nepadaro per dvi savaites nuo pareikalavimo, galite pateikti šį klausimą nagrinėti Teisių komisarui. Kreiptis reikia per 6 mėnesius nuo galimo persekiojimo (Teisių komisaras gali pratęsti šį laikotarpį daugiausia iki 12 mėnesių).

Daugiau informacijos apie nacionalinę minimalią algą galite rasti detaliame vadove apie 2000 m. Nacionalinės minimalios algos įstatymą (pdf) arba susisiekę su Nacionalinės darbo teisių administracijos Informacinių paslaugų skyriumi.

Kur kreiptis

Rights Commissioner Service

Tom Johnson House

Haddington Road

Dublin 4

Country:

IRELAND

Tel:+353 (0)1 6136700

Locall:1890 220227

Homepage:http://www.lrc.ie/viewdoc.asp?m=d&fn=/documents/work/rights_commissioner.htm

Email:rightscomm@lrc.ie

 

National Employment Rights Authority

Dept.:Information Services

Government Buildings

O'Brien Road

County:Carlow

Country:

IRELAND

Opening Hours:

Mon. to Fri. 9.30am to 5pm

Tel:(059) 917 8990

Locall:1890 80 80 90

Homepage:http://www.employmentrights.ie

Email:info@employmentrights.ie

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
 • Ricardas
 • 2016-11-17 11:09:19
Sveiki,norėčiau sužinoti ,ar darbdavys privalo mokėti už darbą dvigubai savaitgaliais?
 • ruta
 • 2016-03-13 09:19:37
Sveiki, noreciau suzinoti, ar man darbdavys privalo apmoketi uz mano atostogas, kaip tai apskaiciuoti, ar tai priklauso nuo manoi sutarties, dirbant pilnu etatu.
 • rbzvwz
 • 2013-12-14 12:21:58
kyjhkzbadivttylexbhurwmnsmnvdk
 • eila
 • 2013-12-14 12:21:56
zinoma gali gauti pasalpa,jeigu esi tam tikra laika jau isdirbusi airijoje ir imokejusi mokescius. Tokiu atveju tu turi teise i Jobseekers Benefit pasalpa.Turi kreiptis i artimiausia Social ofisa.
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: