Ne visą darbo laiką dirbančių asmenų darbo teisės

2008-07-28 15:23:26
Ne visą darbo laiką dirbančių asmenų darbo teisės

2001 m. gruodžio 20 d. Airijoje įsigaliojo Ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų apsaugos įstatymas (Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001). Šiuo įstatymu siekiama:

 • užtikrinti, kad Airijoje ne visą darbo laiką dirbančio asmens darbo sąlygos nebūtų mažiau palankios negu panašaus visą darbo laiką dirbančio darbuotojo darbo sąlygos;

 • užtikrinti, kad ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams, kaip ir visą darbo laiką dirbantiems asmenims, būtų taikomi visi darbo apsaugos įstatymai. Bet kokios būtinosios (kvalifikuojančios) sąlygos (išskyrus minimalų darbo valandų skaičių), pagal įstatymus taikomos visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams, taip pat yra taikomos ir ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams;

 • pagerinti dalinio užimtumo kokybę;

 • palengvinti savanorišką dalinio užimtumo plėtojimą ir prisidėti prie lankstaus darbo laiko organizavimo, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius.

Įstatymas panaikina reikalavimą, kad ne visą darbo laiką dirbantis darbuotojas turi būti nepertraukiamai išdirbęs pas darbdavį ne mažiau kaip trylika savaičių ir kad jis paprastai turėtų dirbti ne mažiau kaip aštuonias valandas per savaitę. Tačiau nepertraukiamas stažas vis dar yra skaičiuojamas, siekiant kad atsirastų kituose įstatymuose numatytos teisės, pavyzdžiui, neteisėto atleidimo ar atleidimo mažinant darbuotojų skaičių atveju. Iš tiesų ne visą darbo laiką dirbantis darbuotojas vis dar turi turėti dvylikos mėnesių nenutrūkstamą darbo stažą pas savo darbdavį nuo įdarbinimo pradžios.

Ne visą darbo laiką dirbančio darbuotojo teisės yra proporcingos visą darbo laiką dirbančio darbuotojo teisėms.

Taisyklės

Kada ne visą darbo laiką dirbantis darbuotojas gali būti lyginamas su visą darbo laiką dirbančiu darbuotoju?

Ne visą darbo laiką dirbantis darbuotojas gali būti lyginamas su visą darbo laiką dirbančiu darbuotoju, kai:

 • Ne visą darbo laiką dirbantis darbuotojas atlieka tą patį darbą, kaip ir visą darbo laiką dirbantis darbuotojas, tomis pačiomis arba panašiomis sąlygomis (arba abu darbuotojai darbo atžvilgiu yra tarpusavyje pakeičiami)

 • Vieno darbuotojo atliekamas darbas yra tokio paties ar panašaus pobūdžio kaip ir kito darbuotojo atliekamas darbas. Be to, bet kokie atliekamo darbo arba darbo atlikimo sąlygų skirtumai yra arba nesvarbūs darbo visumos atžvilgiu, arba atsirandantys nereguliariai ir dėl to nelaikomi svarbiais.

ir

 • Ne visą darbo laiką dirbančio darbuotojo atliktas darbas yra tokios pačios ar didesnės vertės nei kito susijusio darbuotojo atliktas darbas.

Ne visą darbo laiką dirbantis agentūros darbuotojas gali būti lyginamas tik su panašiu visą darbo laiką dirbančiu agentūros darbuotoju. Taip pat ne visą darbo laiką dirbantys ne agentūrų darbuotojai negali lygintis su visą darbo laiką dirbančiais agentūrų darbuotojais.

Kada ne visą darbo laiką dirbančio asmens padėtis gali būti blogesnė nei visą darbo laiką dirbančio asmens?

Ne visą darbo laiką dirbančio darbuotojo padėtis gali būti blogesnė nei panašaus visą darbo laiką dirbančio darbuotojo, kai tokį elgesį galima pateisinti dviejomis aplinkybėmis:

 • kai blogesnė padėtis gali būti pateisinama „objektyviomis priežastimis“;

 • pensijos.

Objektyvios blogesnės padėties priežastys

Objektyvios ne visą darbo laiką dirbančio asmens blogesnės padėties priežastys, palyginus su panašiu visą darbo laiką dirbančiu asmeniu, yra pagrįstos aplinkybėmis, nesusijusiomis su darbuotojo kaip ne visą darbo laiką dirbančio asmens statusu. Šios priežastys atsiranda, kai mažiau palankus elgesys yra būtinas, kad būtų pasiektas teisėtas darbdavio tikslas.

Nors tam tikros priežastys gali būti laikomos neobjektyviomis ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų blogesnės padėties atveju, jos gali būti laikomos objektyviomis laikinųjų (atsitiktinių) ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų (casual part-time employees) atžvilgiu. Laikinaisiais laikomi darbuotojai, kurie turi trumpesnį nei 13 savaičių darbo stažą ir nedirba nuolat ar sezoniškai, arba kurie apskritai yra laikinieji darbuotojai, remiantis kolektyvine sutartimi.

Pensijos

Ne visą darbo laiką dirbančio asmens, paprastai dirbančio mažiau nei 20 procentų panašaus visą darbo laiką dirbančio darbuotojo įprasto darbo laiko, padėtis pensijų programų ar planų atžvilgiu (pension scheme and arrangement) gali būti blogesnė. Tačiau ši nuostata neužkerta kelio darbdaviui ir ne visą darbo laiką dirbančiam darbuotojui sudaryti susitarimą, pagal kurį ne visą darbo laiką dirbantis darbuotojas turėtų tokias pačias teises į pensiją kaip ir panašus visą darbo laiką dirbantis darbuotojas.

Ne visą darbo laiką dirbantys darbuotojai ir viršvalandžiai

Ne visą darbo laiką dirbantys darbuotojai turi teisę į viršvalandžius (overtime), jei panašiam visą darbo laiką dirbančiam darbuotojui yra apmokami viršvalandžiai, viršijantys jo maksimalų darbo valandų per savaitę skaičių.

Tačiau darbdavys gali nustatyti, kad ne visą darbo laiką dirbantys darbuotojai turi išdirbti tokį patį valandų skaičių kaip ir visą darbo laiką dirbantys darbuotojai, kad galėtų reikalauti mokamų viršvalandžių. (Kitaip tariant, jeigu visą darbo laiką dirbantis darbuotojas turi išdirbti 39 valandas per savaitę, kol jam pradedama mokėti pagal viršvalandžių tarifą, darbdavys gali pareikšti, kad ne visą darbo laiką dirbantys darbuotojai turi išdirbti tokį patį valandų skaičių). Šiuo atveju, jeigu Jūs dirbate 20 valandų per savaitę, darbo valandos, viršijančios 20 valandų, bet neviršijančios 39 valandų, turi būti apmokamos įprastu tarifu.

Taip pat naudinga žinoti, kad pagal Airijos įstatymus darbdaviai neprivalo mokėti darbuotojams didesniu tarifu (pavyzdžiui, dvigubai) už viršvalandžių metu atliktą darbą. Tačiau už viršvalandžius Jūs privalote gauti mažiausiai savo įprastą valandinį apmokėjimą.

Galimybė dirbti ne visą darbo laiką

Darbdavys neprivalo leisti darbuotojams dirbti ne visą darbo laiką. Galimybės dirbti ne visą darbo laiką praktikos taisyklės (Code of Practice on Access to Part-Time Working) (pdf) siekia skatinti darbdavius ir darbuotojus apsvarstyti galimybę dirbti ne visą darbo laiką ir pataria, kaip šią galimybę įgyvendinti pageidaujantiems taip dirbti darbuotojams.

Sankcijos ne visą darbo laiką dirbantiems asmenims

Darbdaviui draudžiama taikyti sankcijas ne visą darbo laiką dirbančiam darbuotojui šiais pagrindais:

 • Darbuotojas pasinaudoja ar ketina pasinaudoti savo teise nebūti blogesnėje padėtyje negu panašus visą darbo laiką dirbantis darbuotojas darbo sąlygų atžvilgiu

 • Darbuotojas, veikdamas sąžiningai, teisėtomis priemonėmis pasipriešino veiksmui, kuris yra neteisėtas pagal Ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų apsaugos įstatymą (Protection of Employees (Part-Time Work) Act)

 • Darbuotojas atsisakė paklusti darbdavio reikalavimui pereiti iš darbo visą darbo laiką prie darbo ne visą darbo laiką arba atvirkščiai;

arba

 • Darbuotojas davė parodymus bet kokiame procese pagal Ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų apsaugos įstatymą (Protection of Employees (Part-Time Work) Act) arba pranešė apie savo ketinimus tai daryti ar atlikti bet kokį kitą veiksmą, nurodytą aukščiau minėtuose punktuose.

Sankcijos: šie veiksmai yra laikomi sankcijomis darbuotojui:

 • darbuotojo atleidimas;

 • nepalankus darbuotojo darbo sąlygų pakeitimas;

 • nesąžiningas elgesys su darbuotoju, įskaitant atleidžiamų darbuotojų atranką;

 • bet koks kitas veiksmas, kenkiantis ne visą darbo laiką dirbančio asmens darbui.

Tam tikromis aplinkybėmis nelaikoma, kad darbdaviai taiko sankcijas ne visą darbo laiką dirbančiam darbuotojui. Pavyzdžiui, kai darbdavys prašo darbuotojo pereiti iš darbo visą darbo laiką į ne visą darbo laiką (arba atvirkščiai), ir toks prašymas atitinka šias sąlygas:

 • darbdavys privalo turėti esminių priežasčių ir tokiam prašymui pateisinti, ir imtis bet kokių veiksmų po darbuotojo atsisakymo pakeisti darbo laiką;

 • kai veiksmas neprieštarauja darbuotojo darbo sutarčiai ir darbo įstatymų nuostatoms.

Apsauga nuo sankcijų: jei darbuotojas turi trumpesnį nei vienerių metų darbo stažą ir yra atleidžiamas pagal Neteisėtų atleidimų įstatymą (Unfair Dismissals Act, 1973 to 1993), pagal šį įstatymą jis gali perduoti bylą nagrinėti Teisių komisarui (Rights Commissioner).

Kaip kreiptis

Skundus, ginčus ar nusiskundimus dėl darbo teisių pažeidimo pagal tam tikrus įstatymus gali svarstyti Teisių komisaras (Rights Commissioner). Prieš kreipdamasis dėl savo skundo svarstymo, Jūs privalote pranešti darbdaviui apie ketinimus susisiekti su Teisių komisaro tarnyba (Rights Commissioner Service). Jeigu klausimas yra susijęs su įstatymų numatytomis teisėmis, reiktų pabandyti jį išspręsti lokaliai (darbovietėje) prieš kreipiantis į Teisių komisaro tarnybą. Kreipiantis reikia naudoti skundo formą dėl Ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų apsaugos įstatymo pažeidimų (complaint form regarding breaches of the Protection of Employees (Part-Time Work) Act, 2001) (pdf formatas).

Daugiau informacijos galima gauti iš Verslo, prekybos ir darbo departamento parengtos aiškinamosios brošiūros apie darbo apsaugos įstatymus (explanatory booklet on the employment protection legislation) (pdf) ir iš Nacionalinės darbo teisių administracijos Informacinių paslaugų skyriaus (Information Services of the National Employment Rights Authority).

Kur kreiptis

Rights Commissioner Service

Tom Johnson House

Haddington Road

Dublin 4

IRELAND

Tel: +353 (0)1 6136700

Locall: 1890 220227

Interneto svetainė: http://www.lrc.ie/viewdoc.asp?m=d&fn=/documents/work/rights_commissioner.htm

El. paštas: rightscomm@lrc.ie

Prieiga neįgaliesiems su vežimėliais:

National Employment Rights Authority

Dept.: Information Services

Government Buildings

O'Brien Road

Carlow

IRELAND

Darbo laikas: pirmadienį – penktadienį nuo 9.30 val. iki 17.00 val.

Tel: (059) 917 8990

Locall: 1890 80 80 90

Interneto svetainė: http://www.employmentrights.ie

El. paštas: info@employmentrights.ie

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: