Sveikata ir sauga darbe 2

2008-07-28 15:27:05
Sveikata ir sauga darbe

Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis asmenų sveikatą ir saugą darbo vietoje, yra 2005 m. Saugos, sveikatos ir gerovės darbe įstatymas (pdf) (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005). Šis įstatymas konsolidavo ir pakeitė 1989 m. Saugos, sveikatos ir gerovės įstatymo nuostatas. Jis taikomas visiems darbdaviams, darbuotojams (įskaitant dirbančius pagal terminuotas darbo sutartis ir laikinus darbuotojus) bei savarankiškai dirbantiems asmenims jų darbo vietose. Įstatymas nustato tiek darbdavių, tiek darbuotojų teises ir pareigas bei numato žymias baudas ir sankcijas už sveikatos ir saugos įstatymų pažeidimus.

2007 m. Bendrojo taikymo nuostatai: 2007 m. Saugos, sveikatos ir gerovės darbe (bendrojo taikymo) nuostatai (Safety, Health and Welfare at Work (General Application) Regulations 2007) (pdf), įsigalioję 2007 m. lapkričio 1 d., numato beveik visas konkrečias sveikatos ir saugos teisės normas, paprastai taikomas visiems darbo santykiams. Šie nuostatai pakeitė 1993 m. Bendrojo taikymo nuostatus ir kitus antrinius teisės aktus sveikatos ir saugos darbe srityje.

Darbdavio pareigos

Pagal Įstatymo 8 skyrių darbdavio pareiga yra užtikrinti darbuotojo saugą, sveikatą ir gerovę darbe, kiek tai pagrįstai įmanoma padaryti. Siekdamas išvengti sužalojimų darbo vietoje ir prastos darbuotojų sveikatos, darbdavys, be kita ko, privalo:

 • suteikti ir išlaikyti saugią darbo vietą, kurioje naudojama saugi įranga;

 • užkirsti kelią pavojams, atsirandantiems naudojant bet kokį daiktą ar medžiagą bei susiduriant su fiziniais veiksniais, triukšmu ir vibracija;

 • užkirsti kelią bet kokiam netinkamam elgesiui, dėl kurio kyla pavojus darbuotojų saugai, sveikatai ir gerovei;

 • instruktuoti ir apmokyti darbuotojus sveikatos ir saugos klausimais;

 • aprūpinti darbuotojus apsauginiais drabužiais ir įranga;

 • skirti kompetentingą darbuotoją atsakingu už saugą organizacijoje (Safety Officer).

Darbuotojo pareigos

Įstatymo 13 skyriuje yra išdėstytos darbuotojo pareigos darbe. Jos yra tokios:

 • pasirūpinti deramai užtikrinti savo ir kitų darbuotojų sveikatą ir saugą darbo vietoje;

 • nesielgti netinkamai, keliant pavojų sau ar kitiems asmenims;

 • darbo vietoje nebūti paveiktam alkoholio ar narkotikų;

 • jei darbdavys pareikalauja, pasitikrinti sveikatą ar dalyvauti kitokiame vertinime;

 • pranešti apie bet kokius darbo vietos ar įrangos trūkumus, kurie galėtų kelti pavojų sveikatai ir saugai.

Rizikos vertinimas ir saugos instrukcija

Pagal 2005 m. Saugos, sveikatos ir gerovės darbe įstatymą kiekvienas darbdavys privalo atlikti darbo vietos rizikos vertinimą (risk assessment), kuris turėtų nustatyti galimus darbo vietos pavojus, įvertinti šių pavojų keliamą riziką ir nustatyti, kokių priemonių reikia imtis, siekiant ją pašalinti.

Darbdavys taip pat privalo parengti rizikos vertinimu pagrįstą saugos instrukciją (safety statement). Joje turėtų būti nurodyti darbuotojų, atsakingų už saugos klausimus, kontaktiniai duomenys. Šis dokumentas turėtų būti prieinamas darbuotojams, o darbdaviai turėtų jį nuolat atnaujinti. Sveikatos ir saugos administracija (Health and Safety Authority) yra paskelbusi rizikos vertinimų ir saugos instrukcijų gaires.

Apsauginė įranga ir priemonės

Darbdavys turėtų pranešti darbuotojams apie galimus pavojus, dėl kurių reikalaujama naudotis apsaugine įranga. Darbdavys turėtų aprūpinti apsaugine įranga (apsauginiais drabužiais, šalmais, avalyne, akiniais, pirštinėmis) ir, esant reikalui, apmokyti, kaip ja naudotis. Darbuotojo pareiga yra tinkamai pasirūpinti savo saugumu ir naudotis visomis suteiktomis apsauginėmis priemonėmis. Apsauginė įranga darbuotojams turi būti suteikiama nemokamai, jei ji skirta naudotis tik darbo vietoje. Paprastai kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas asmenine įranga.

Darbdaviai turi imtis tam tikrų priemonių vaizdo įrenginių (visual display unit, sutrump. VDU) atžvilgiu. Jos apima atspindžių ir blyksnių ištyrimą, operatoriaus vietą prie vaizdo įrenginio, naudojamą klaviatūrą ir programinę įrangą. Operatoriams turi būti suteikiama pakankamai pertraukų pailsėti nuo darbo su vaizdo įrenginiu. Be to, darbdaviai privalo organizuoti regėjimo patikrinimus ir, jei reikia, prisidėti prie receptinių akinių įsigijimo. Sveikatos ir saugos administracija yra paskelbusi dažnai užduodamų klausimų apie vaizdo įrenginius sąrašą.

Pranešimas apie nelaimingus atsitikimus

Apie visus nelaimingus atsitikimus darbo vietoje turėtų būti pranešta darbdaviui, kuris turi registruoti įvykio detales. Pranešimas apie nelaimingą atsitikimą padeda užtikrinti socialinio aprūpinimo ir kitas teises, kurios gali atsirasti dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Darbdavys privalo pranešti Sveikatos ir saugos administracijai apie bet kokį nelaimingą atsitikimą, dėl kurio darbuotojas negali dirbti 3 dienas iš eilės (neįskaitant nelaimingo atsitikimo dienos).

Sveikatos ir saugos atostogos

Darbdavys turėtų atlikti atskirą rizikos vertinimą nėščių darbuotojų atžvilgiu. Jei kyla ypatingų pavojų darbuotojos nėštumui, juos reikia pašalinti arba perkelti darbuotoją. Kai neįmanoma pasinaudoti nė viena iš šių galimybių, pagal 1994 m. Motinystės apsaugos įstatymo (Maternity Protection Act 1994) 18 skyrių darbuotojai turi būti suteikiamos sveikatos ir saugos atostogos (health and safety leave), kurios gali trukti iki motinystės atostogų pradžios. Jei gydytojas patvirtina, kad nėščiai darbuotojai netinka naktinis darbas, jai turi būti suteikiamas alternatyvus darbas arba sveikatos ir saugos atostogos.

Jei darbuotojai, grįžusiai į darbą po motinystės atostogų, kyla bet koks pavojus dėl to, kad ji neseniai gimdė ar maitina krūtimi, jis turi būti pašalintas. Jei tai neįmanoma, darbuotoja turi būti perkeliama į alternatyvią darbo vietą. Jei darbuotojos neįmanoma perkelti į alternatyvią darbo vietą, jai turi būti suteikiamos sveikatos ir saugos atostogos. Jei gydytojas patvirtina, kad pagimdžiusiai darbuotojai negalima dirbti naktinio darbo, jai turi būti suteikiamas alternatyvus darbas. Jei tai neįmanoma, darbuotojai turi būti suteikiamos sveikatos ir saugos atostogos.

Sveikatos ir saugos atostogų laikotarpis įskaitomas į darbo stažą ir už jį gali būti skaičiuojamos kasmetinės atostogos. Darbuotoja taip pat turi teisę į poilsio dienas už visas valstybines šventes, sutapusias su sveikatos ir saugos atostogomis. Per pirmąsias tris sveikatos ir saugos atostogų savaites darbdaviai privalo mokėti darbuotojoms jų įprastą atlyginimą, o po to joms gali būti mokama sveikatos ir saugos pašalpa (Health and Safety Benefit).

Jaunų asmenų sveikata ir sauga

Darbdavys turi atlikti atskirą rizikos vertinimą darbuotojų iki 18 metų atžvilgiu. Šis rizikos vertinimas turi būti atliekamas prieš įdarbinant jaunuolį. Jei egzistuoja tam tikri pavojai, įskaitant tokius, kurių jaunas asmuo negali atpažinti ar išvengti dėl patirties stokos ir panašių faktorių, jaunuolis neturėtų būti įdarbinamas.

Smurtas darbo vietoje

Saugos instrukcijoje reikia aptarti smurto darbuotojų atžvilgiu galimybę. Pavyzdžiui, reikia atsižvelgti į tokius faktorius kaip darbuotojų izoliavimas ir grynųjų pinigų buvimas patalpose. Turėtų būti įgyvendintos tinkamos apsaugos priemonės, kiek įmanoma mažinančios smurto riziką, o darbuotojas turėtų būti aprūpintas tinkamomis likusios rizikos mažinimo priemonėmis, pavyzdžiui, apsauginiu stiklu.

Bauginimas

Viena iš darbdavio pareigų yra užkirsti kelią netinkamam elgesiui, įskaitant ir bauginimą (bullying). Darbdavys turi nustatyti tvarką, kaip bus nagrinėjami skundai dėl bauginimo darbo vietoje, ir nedelsdamas juos nagrinėti. Skundų dėl bauginimo ignoravimas gali sudaryti pagrindą galimam darbuotojo ieškiniui prieš darbdavį dėl žalos atlyginimo. Darbdaviui patariama turėti nustatytą skundų dėl bauginimo nagrinėjimo procedūrą. Darbuotojas, kuris jaučiasi esąs bauginimo auka, taip pat gali pateikti šį klausimą nagrinėti Teisių komisarui (Rights Commissioner) – žr. žemiau “Kaip kreiptis”. „Darbdavių ir darbuotojų elgesio užkertant kelią ir sprendžiant bauginimo darbo vietoje klausimus taisyklėse“ (Code of Practice for Employers and Employees on the Prevention and Resolution of Bullying at Work) išdėstytos bauginimo darbo vietoje klausimo sprendimo gairės.

Priekabiavimas

1998 m. ir 2004 m. Darbuotojų lygybės įstatymai (Employment Equality Acts) visiems Airijos darbdaviams nustato pareigą užkirsti kelią priekabiavimui darbo vietoje (harassment). Pagal šį įstatymą turite teisę pateikti ieškinį Lygybės tribunolui (Equality Tribunal), o darbdavys gali būti įpareigotas sumokėti Jums kompensaciją, jei esate persekiojamas dėl tokių priežasčių kaip lytis, santuokinė ir šeiminė padėtis, seksualinė orientacija, amžius, neįgalumas, rasė, religiniai įsitikinimai ar priklausymas klajoklių bendruomenei (Traveller Community).

Persekiojimas

Pagal 2005 m. Saugos, sveikatos ir gerovės darbe įstatymą darbuotojas negali būti persekiojamas (victimised) už naudojimąsi savo teisėmis pagal saugos ir sveikatos įstatymus, pavyzdžiui, skundo pateikimą. Tai reiškia, kad darbdavys negali bausti darbuotojo jį atleisdamas ar, pavyzdžiui, taikydamas drausmines poveikio priemones, ar sudarydamas jam mažiau palankias sąlygas nei kitiems darbuotojams – žr. žemiau skyrelį „Savo teisių įgyvendinimas“.

Sveikatos ir saugos administracija

Sveikatos ir saugos administracija – žr. žemiau „Kur kreiptis“ – atsako už sveikatos ir saugos darbe įgyvendinimą Airijoje. Ji teikia informaciją darbdaviams, darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims apie sveikatą ir saugą darbo vietoje. Tarp jos paskelbtų publikacijų galima rasti „Trumpą įvadą į 2005 m. Saugos, sveikatos ir gerovės darbe įstatymą“ (Short Guide to the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005) (pdf) ir informacinių lapelių rinkinį „Paprasta sauga“ (Simple Safety), ypač skirtą smulkioms mažmeninės prekybos ar maisto pramonės įmonėms. Informacinius lapelius „Paprasta sauga“ galima gauti ir kitomis kalbomis.

Kaip kreiptis

Jei buvote sužalotas darbe, negalite reikalauti kompensacijos iš savo darbdavio pagal sveikatos ir saugos įstatymus, tačiau galite turėti teisę pateikti ieškinį per Asmeniui padarytos žalos vertinimo tarybą (Personal Injuries Assessment Board (PIAB)) arba civilinius teismus.

Asmeniui padarytos žalos vertinimo taryba yra nepriklausoma valstybinė įstaiga, kuri po nelaimingo atsitikimo pateikia nepriklausomą asmeniui padarytos žalos reikalavimų vertinimą kompensacijos tikslu. Taryba įvertina kompensaciją tik tuo atveju, kai atsakingas asmuo neginčija sprendimo dėl atsakomybės, kitaip tariant, kai nėra ginčo dėl teisinių klausimų. Visi su nelaimingais atsitikimais darbo vietoje susiję reikalavimai (darbdavio atsakomybės bylos) prieš pradedant teisminį procesą turi būti pateikiami tarybai. Visi asmeniui padarytos žalos atlyginimo reikalavimai (išskyrus dėl gydytojų aplaidumo) taip pat turi būti pateikiami tarybai. Taryba greitai įvertina kompensacijos dydį, tačiau nepriteisia šios sumos iš vienos šalies kitai šaliai. Jei kuri nors šalis nesutinka su sprendimu, byla gali būti perduota nagrinėti teismams.

Jei norite pateikti skundą dėl persekiojimo ar savo teisių pagal Saugos, sveikatos ir gerovės darbe įstatymą, turėtumėte kreiptis naudodami skundo Teisių komisarui formą (pdf).

Kur kreiptis

Health and Safety Authority

The Metropolitan Building

James Joyce Street

County:

Dublin 1

Country:

IRELAND

Tel:+353 1 614 7000

Locall:1890 28 93 89

Fax:+353 1 614 7020

Homepage:http://www.hsa.ie

Email:wcu@hsa.ie

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
 • mindaugas
 • 2013-12-14 12:21:59
ar pagal Airijos ystamus sergant atostogu metu atostogos prasitesia pagal sirgtu dienu skaiciu?
 • jurgita
 • 2013-12-14 12:21:57
kur man kreiptis del daktaru aplaidumo si menesi netekau dukrytes man niekas nesake kad jinai nebesivyste nuo23 savaiciu ji turejo gimti si o menesio 24
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: