Terminuotos arba konkretaus tikslo sutartys

2008-07-28 15:22:10
Terminuotos arba konkretaus tikslo sutartys

Airijoje darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas (fixed-term) darbo sutartis, turi maždaug panašias teises kaip pagal neterminuotas (open-ended) sutartis dirbantys darbuotojai. Daugelis darbuotojų dirba pagal neterminuotas darbo sutartis. Kitaip tariant, darbo sutartis tęsiasi iki tol, kol darbdavys arba darbuotojas ją nutraukia. Tačiau daug kitų darbuotojų dirba pagal terminuotas sutartis.

Sąvoka „pagal terminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas“ apima darbuotojus, kurių darbo sutartis baigiasi suėjus nurodytam terminui arba pasibaigus konkrečiam darbui, arba įvykus tam tikram įvykiui. Paprastai terminuota darbo sutartis pasibaigia suėjus sutartam terminui. Tokios sutarties terminas gali svyruoti nuo kelių mėnesių iki metų ar ilgiau. Tačiau terminuotoje darbo sutartyje taip pat gali būti nurodytas konkretus tikslas, todėl joje gali ir nebūti konkrečios pabaigos datos. Vietoj to susitariama, kad sutartis baigsis tuomet, kai pasibaigs konkretus nurodytas darbas, pavyzdžiui, išėjusios motinystės atostogų darbuotojos pakeitimas tų atostogų metu.

Sąvoka „terminuota darbo sutartis“ čia yra naudojama patogumo tikslais. Ji apima ir konkretaus tikslo (specified-purpose) sutartis.

Darbuotojų teisės pagal terminuotas sutartis

Apskritai kalbant, pagal tokias sutartis dirbantys darbuotojai turi tokias pačias teises kaip kiti darbuotojai. Pavyzdžiui, darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis, turi įprastas teises į metines atostogas (annual leave), motinystės atostogas (maternity leave) ir atsiskaitymo lapelius (wage slips). 1994 m. Informavimo apie darbo sąlygas įstatymas (Terms of Employment (Information) Act 1994) reikalauja, kad pagal terminuotas darbo sutartis dirbantys darbuotojai būtų raštu įspėjami apie sutarties pasibaigimo dieną.

2003 m. Darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, apsaugos įstatymas (Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003) taikomas daugumai darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas sutartis. Tačiau jis netaikomas agentūrų darbuotojams, mokiniams, stažuotojams ir asmenims, dirbantiems valstybės finansuojamose įdarbinimo programose, pavyzdžiui, Bendruomenės įdarbinimo (Community Employment) programoje. Įstatymas nustato, kad pagal terminuotas darbo sutartis dirbančių darbuotojų padėtis negali būti blogesnė nei panašių nuolatinių darbuotojų, jei darbdavys negali objektyviai pagrįsti skirtingo elgesio.

Bet koks pateiktas pagrindimas negali būti siejamas su faktu, kad darbuotojas dirba pagal terminuotą darbo sutartį. Panašių darbuotojų sąvoka, su tuo susijusios sąlygos ir įgyvendinimo mechanizmai yra panašūs į taikomus ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams.

Tik tie pagal terminuotas sutartis dirbantys darbuotojai, kurių įprastas darbo valandų skaičius sudaro mažiau nei 20 proc. panašių nuolatinių darbuotojų įprasto darbo valandų skaičiaus, gali neturėti teisės dalyvauti pensijų programoje.

Kiek tai įmanoma, darbdavys privalo padėti pagal terminuotą darbo sutartį dirbančiam darbuotojui pasinaudoti mokymo galimybėmis, kad šis padidintų savo įgūdžius, karjeros vystymąsi ar profesinį mobilumą.

Rašytinis pareiškimas

Pagal terminuotą darbo sutartį dirbančiam darbuotojui darbdavys turi kaip įmanoma greičiau pateikti rašytinį pareiškimą (written statement), kuriame nurodoma, kas sąlygos darbo sutarties pasibaigimą, t.y. ar sutartis baigsis suėjus konkrečiam terminui, ar atlikus konkretų darbą, ar įvykus tam tikram įvykiui. Be to, jei darbdavys ketina atnaujinti terminuotą darbo sutartį, pagal terminuotą darbo sutartį dirbančiam darbuotojui rašytinis pareiškimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip atnaujinimo dieną, ir jame išdėstytos objektyvios atnaujinimą pateisinančios priežastys bei nurodyta, kodėl neįmanoma pasiūlyti neterminuotos sutarties.

Darbdaviai privalo informuoti pagal terminuotas darbo sutartis dirbančius darbuotojus apie laisvas nuolatinio darbo vietas. Tai galima padaryti bendru skelbimu.

Atleidimas

Kai darbuotojas atleidžiamas pasibaigus darbo sutarčiai, neteisėtų atleidimų įstatymai taikomi kaip įprasta, jei darbdavys nepasinaudojo nuostata, leidžiančia netaikyti šių įstatymų. Kad pasinaudotų ta nuostata, darbdavys privalo sudaryti rašytinę darbo sutartį. Joje darbdavys turi įtraukti nuostatą, nurodančią, kad 1977-2001 m. neteisėtų atleidimų įstatymai nebus taikomi, jei vienintelė darbo sutarties pasibaigimo priežastis bus nustatyto termino suėjimas arba tam tikro tikslo pasiekimas. Sutartį turi pasirašyti ir darbdavys, ir darbuotojas.

Terminuotų darbo sutarčių atnaujinimas

Galimos dvi situacijos.

Darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis, kurios prasidėjo iki įstatymo priėmimo (2003 m. liepos 14 d.):

Kai toks darbuotojas nepertraukiamai išdirba arba yra išdirbęs trejus metus pas savo darbdavį arba susijusį darbdavį (iki įstatymo priėmimo gali būti suėjusi dalis trejų metų darbo termino arba visas), darbdavys gali terminuotai atnaujinti sutartį tik vieną kartą. Atnaujinimas gali būti ne ilgesnis kaip vienerių metų laikotarpiui.

Darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis, kurios prasidėjo po Įstatymo priėmimo:

Kai tokį darbuotoją darbdavys (arba susijęs darbdavys) įdarbina pagal dvi ar daugiau tęstinių terminuotų sutarčių, bendra tų sutarčių trukmė negali viršyti ketverių metų.

Tačiau šios taisyklės netaikomos, jei yra objektyvių priežasčių, pateisinančių darbo sutarties atnaujinimą tik tam tikram terminui.

Jei terminuotos darbo sutarties atnaujinimas neatitinka šių reikalavimų ir negali būti objektyviai pagrįstas, sutartis laikoma neterminuota.

1977-2001 Neteisėtų atleidimų įstatymuose yra nuostata, skirta užtikrinti, kad siekiant išvengti tų įstatymų taikymo nebūtų naudojamos pakartotinai sudaromos laikinosios sutartys. Kai terminuota ar konkretaus tikslo darbo sutartis pasibaigia, bet asmuo pakartotinai įdarbinamas nepraėjus trims mėnesiams, laikoma, kad jo darbo stažas nenutrūko.

Todėl net jei darbdavys aukščiau nurodytu būdu netaiko neteisėtų atleidimų įstatymų, Teisių komisaras (Rights Commissioner) arba Apeliacinis darbo ginčų teismas (Employment Appeals Tribunal) atsižvelgs, ar tokių sutarčių naudojimas buvo skirtas visiškai ar iš dalies išvengti darbuotojo apsaugos pagal neteisėtų atleidimų įstatymus taikymo. Jei nustatoma, kad taip buvo, o sutarčių neskyrė ilgesnis kaip trijų mėnesių laikotarpis ir darbas buvo bent panašus, tokiu atveju laikoma, kad darbas buvo nepertraukiamas, ir darbdavys turės pagrįsti atleidimą įprastu būdu.

Kaip kreiptis

Skundai dėl neteisėto atleidimo gali būti pateikiami Teisių komisarui arba Apeliaciniam darbo skundų teismui.

Darbdaviui draudžiama persekioti pagal terminuotą darbo sutartį dirbantį darbuotoją, kuris siekia pasinaudoti savo teisėmis pagal 2003 m. Darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, apsaugos įstatymą. Persekiojimas apima ir atleidimą, siekiant išvengti terminuotos darbo sutarties laikymu neterminuota sutartimi.

Daugiau informacijos galite perskaityti aiškinamojoje brošiūroje apie 2003 m. Darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, įstatymą (pdf) arba susisiekti su Nacionaline darbo teisių administracija (National Employment Rights Authority).

Kur kreiptis

National Employment Rights Authority

Dept.:Information Services

Government Buildings

O'Brien Road

County:Carlow

Country:

IRELAND

Opening Hours:

Mon. to Fri. 9.30am to 5pm

Tel:(059) 917 8990

Locall:1890 80 80 90

Homepage:http://www.employmentrights.ie

Email:info@employmentrights.ie

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: