Užimtumo rūšys Airijoje

2008-08-04 23:40:16
Užimtumo rūšys Airijoje

Kas yra darbuotojas?

Nors daugeliu atveju yra visiškai aišku, kas Airijoje laikomas darbuotoju (employee), kartais gali kilti neaiškumų. Pavyzdžiui, įmonė, siekianti išvengti darbo, mokesčių ir socialinio draudimo įstatymų taikymo, gali teigti, kad visi įmonėje dirbantys asmenys yra savarankiškai dirbantys (self-employed), o ne darbuotojai. Kitaip tariant, asmuo, kuriam Jūs dirbate, teigia, kad esate ne jo/jos darbuotojas, o savarankiškai dirbantis asmuo, paprašytas atlikti tam tikrą darbą, o Jūs save laikote darbuotoju. Kas šiuo atveju yra teisus?

Darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo?

Sprendimas, ar esate darbuotojas, ar savarankiškai dirbantis asmuo, Jums yra labai reikšmingas. Dauguma darbo apsaugos teisės aktų Airijoje taikomi tik darbuotojams, be to, mokesčių ir socialinio draudimo sistema Jus traktuos labai skirtingai, atsižvelgdama į tai, ar esate darbuotojas, ar savarankiškai dirbantis asmuo.

Darbo teisė nepateikia „darbuotojo“ ir „savarankiškai dirbančio asmens“ apibrėžimų. Jūsų užimtumo statusą lemia tai, ką jūs darote, kaip jūs tai darote ir kokiomis sąlygomis Jūs buvote pasamdytas. Svarbu yra tai, kad galutinį sprendimą priimate ne Jūs (ir ne asmuo, kuriam dirbate). Tokį sprendimą priima mokesčių inspektoriai (Revenue Commissioners), Socialinių ir šeimos reikalų departamentas (Department of Social and Family Affairs) arba galbūt teismas, pritaikydami standartinius testus ir remdamiesi tikruoju Jūsų darbo santykių pobūdžiu. Tokie testai, pavyzdžiui, yra: ar Jūs kontroliuojate darbą, kas aprūpina darbo priemonėmis, ar Jums suteikiamos mokamos atostogos.

Taigi gali būti, kad teisiškai Jūs būsite laikomas darbuotoju, nors ir susitarėte su kitu asmeniu, kad jam/jai dirbsite kaip savarankiškai dirbantis asmuo. Užimtumo statuso nustatymo praktikos taisyklėse (Code of Practice in determining Employment Status) (pdf) yra nurodomi kriterijai, kurie gali būti naudojami siekiant išsiaiškinti, ar asmuo yra darbuotojas, ar savarankiškai dirbantis.

Daugeliu atveju būna aišku, ar asmuo yra darbuotojas, ar ne. Tačiau jei Jums kyla problemų, geriausia kreiptis konkrečios teisinės konsultacijos į Jūsų vietinę mokesčių tarnybą (tax office) arba Socialinių ir šeimos reikalų departamento skyrių (Scope Section of the Department of Social and Family Affairs). Žr. “Kur kreiptis” žemiau.
Darbuotojai, dirbantys ne visą darbo laiką

Darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką (part-time employees) padėtis darbo apsaugos įstatymų požiūriu yra iš esmės panaši kaip ir visą darbo laiką dirbančių darbuotojų, tačiau kai kuriais atvejais ne visą darbo laiką dirbantis darbuotojas turi išdirbti nustatytą minimumą valandų per nustatytą laikotarpį, kad įgytų tam tikrų teisių. Galite plačiau paskaityti apie ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų apsaugą Airijoje (Protection of Part-time Employees in Ireland) (pdf) Verslo, Prekybos ir Darbo departamento (Department of Enterprise, Trade and Employment) parengtoje aiškinamojoje brošiūroje. (Ši brošiūra paaiškina Darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, apsaugos įstatymo (Protection of Employees (Part-time) Act, 2001) nuostatas.

Darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis (Fixed-term employees)

Vis daugiau žmonių dabar yra įdarbinami tam tikram terminui (ar pagal darbo sutartis konkrečiam tikslui). Darbuotojus, dirbančius pagal pakartotines terminuotas sutartis, gina Neteisėtų atleidimų įstatymas (Unfair Dismisals Act), tačiau reikia turėti bent vienerius nepertraukiamo darbo stažo metus, kad būtų galima pateikti ieškinį pagal šį įstatymą. Darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, apsaugos įstatymas (Protection of Employees (Fixed Term Work) Act 2003) numato, kad darbdaviai negali nuolat atnaujinti terminuotų darbo sutarčių. Darbuotojai gali dirbti pagal vieną ar daugiau terminuotų sutarčių ne ilgiau kaip ketverius metus. Po to darbuotojas laikomas dirbančiu pagal neterminuotą (t.y. nuolatinę) darbo sutartį. Remiantis šiuo įstatymu, darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, padėtis negali būti blogesnė nei analogiškų nuolatinių darbuotojų. Galite plačiau paskaityti apie Darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, apsaugos įstatymą šioje aiškinamojoje brošiūroje (pdf), kurią parengė Verslo, Prekybos ir darbo departamentas (Department of Enterprise, Trade and Employment).

Darbo sutartys konkrečiam tikslui (specified purpose contracts) yra sudaromos siekiant įvykdyti tam tikrą projektą ar pasiekti tam tikrą tikslą. Šioms sutartims taip pat taikomos neteisėtų atleidimų ir darbuotojų apsaugos įstatymų nuostatos.

 

Laikinieji darbuotojai

Airijos darbo teisė neapibrėžia „laikinųjų darbuotojų“ (casual employees) sąvokos. Laikinieji darbuotojai yra pasirengę dirbti pagal poreikį nesant nustatyto darbo laiko ar susitarimų dėl atvykimo į darbą. Tačiau šie asmenys darbo teisės prasme yra darbuotojai (employees).

Jiems taikomos kai kurios įstatymų nuostatos, pavyzdžiui, teisė gauti atsiskaitymo lapelį (payslip). Kitais atvejais, kai reikalaujama būti išdirbus tam tikrą laikotarpį, laikinieji darbuotojai dažniausiai neturi pakankamo stažo (pavyzdžiui, kad asmuo būtų laikomas atleistu pagal „etatų mažinimą“ (statutory redundancy) ir turėtų šiuo atveju įstatymų garantuojamas teises, reikalingas dvejų metų stažas).
Vaikai ir jaunuoliai

Įstatymai neleidžia vaikams (t.y. asmenims, jaunesniems nei 16 metų) būti darbuotojais, išskyrus labai ribotais atvejais, pavyzdžiui, dalyvaujant filmo kūrime.

    *      Vaikai, vyresni nei 14 metų, gali dirbti lengvą darbą, tačiau ne per mokslo metus.
    *      Vaikai, vyresni nei 15 metų, bet neturintys 16 metų, gali dirbti lengvą darbą, taip pat ir per mokslo metus.

Bet kuriuo iš aukščiau nurodytų atvejų yra ribojamas darbo valandų skaičius ir darbo laikas, o darbas tarp 10 val. vakaro ir 6 val. ryto yra visiškai draudžiamas.

Jaunuoliai (nuo 16 iki 18 metų amžiaus) gali įsidarbinti, tačiau ribojamas maksimalus jų darbo valandų skaičius ir jie paprastai negali dirbti tarp 10 val. vakaro ir 6 val. ryto.

Vaiko ar jaunuolio darbdavys privalo:


    *      gauti asmens gimimo liudijimo kopiją,
    *      jeigu įdarbinamas vaikas, gauti vaiko tėvo/globėjo sutikimo laišką,
    *      registruoti darbuotojo duomenis: gimimo datą ir išdirbtų valandų skaičių.

Plačiau paskaityti galite – detali informacija apie jaunuolių apsaugą darbe.

Kur kreiptis

Susisiekite su savo vietine mokesčių tarnyba (local tax office) arba

Scope Section


Dept.: Department of Social and Family Affairs

Oisin House

212-213 Pearse Street

Dublin 2

IRELAND

Tel: +353 (0)1 7043000

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: