Užsiėmimas savarankiška veikla 1

2008-07-28 15:20:07
Užsiėmimas savarankiška veikla

Užsiimdami savarankiška veikla, Jūs vykdote nuosavą verslą, o ne dirbate darbdaviui, ir tokiu atveju reikia turėti omenyje keletą dalykų. Darbas sau gali turėti tam tikrų privalumų ir trūkumų. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad kontroliuojate savo veiklą ir galite planuotis darbo valandas. Iš kitos pusės, tai gali reikšti, kad reiks labai sunkiai dirbti ir negausite nuolatinių pajamų.

Pradėti verslą galima įregistravus individualią įmonę (sole proprietorship), bendriją (partnership) ar akcinę bendrovę (private company). Jūsų pasirinkta įmonės rūšis priklauso nuo to, kokią veiklą ir su kokiais asmenimis vykdysite, bei Jūsų požiūrio į riziką. Čia apžvelgiame individualios įmonės įsteigimą. Tai reiškia, kad verslą steigiate vienas. Įsteigti individualią įmonę yra palyginus paprasta, tačiau verslui žlugus visas Jūsų turtas galės būti naudojamas Jūsų kreditoriams sumokėti.

Pasirengimas

Didžioji pasiruošimo savarankiškai veiklai dalis yra susijusi su įmonės įsteigimu. Tai taikoma tiek individualioms įmonėms, tiek bendrijoms, tiek akcinėms bendrovėms. Savarankiško darbo vadovą „Darbas ir rūpesčiai“ („Toil and Trouble“) (pdf) galima rasti Socialinių ir šeimos reikalų departamento (Department of Social and Family Affairs) interneto svetainėje. BASIS (Business Access to State Information and Services) interneto svetainėje, sukurtoje Jūsų poreikiams patenkinti, yra informacijos apie verslo Airijoje įsteigimą. Pavyzdžiui, ten pateikiama informacija apie verslo planavimą, rinkos tyrimą ir finansavimą bei vadovas „Pradedant nuosavą verslą – Darbo knyga“ (Starting Your Own Business-A Workbook).

Taisyklės

Užsiimant savarankiška veikla pagrindinė teisinė pareiga yra įsiregistruoti pas mokesčių inspektorius (Revenue comissioners) – žr. skyrių apie „Mokesčius“ apačioje.

Įmonės pavadinimo registracija

Galite vykdyti verslą naudodami savo vardą. Jei norite naudoti įmonės pavadinimą (business name), turite jį užregistruoti Bendrovių registracijos tarnyboje (Companies Registration Office) – žr. žemiau „Kaip kreiptis“. Tada Jums bus išduotas Įmonės pavadinimo liudijimas (Certificate of Business Name), kurį turėsite viešai iškabinti savo verslo vietoje. Yra parengta informacinė brošiūra apie įmonės pavadinimo registraciją (pdf).

Jums greičiausiai prireiks įmonės sąskaitos banke. Tai leidžia atskirti verslo pajamas nuo Jūsų asmeninių pajamų. Paprastai banko sąskaitai atidaryti reikalingas Įmonės pavadinimo liudijimas.

Mokesčiai

Kad įsteigtumėte individualią įmonę, pajamų mokesčio mokėjimo tikslais turite pas mokesčių inspektorius įsiregistruoti kaip savarankiškai dirbantis asmuo – žr. žemiau „Kaip kreiptis“.

Kaip savarankiškai dirbantis asmuo mokėsite mokesčius pagal savarankiško mokesčių dydžio nusistatymo sistemą (self-assessment system). Iki kiekvienų metų spalio 31 dienos sumokėsite preliminarų mokestį (Preliminary tax) (tai apytikslis mokėtino mokesčio apskaičiavimas), o ne vėliau kaip spalio 31 dieną po mokestinių metų pabaigos užpildysite mokesčių deklaraciją (tax return). Kad galėtumėte užpildyti savo kasmetinę mokesčių deklaraciją, turite tinkamai vesti buhalteriją.

Buhalterijoje turi atsispindėti:

  • visos įsigytos ir parduotos prekės ir paslaugos bei

  • visos gautos ir išmokėtos sumos.

Turite saugoti aukščiau nurodytų veiksmų atlikimą pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas (invoices), banko ir kredito unijos (building society) ataskaitas, čekių šakneles, kvitus ir pan.

Tam tikras verslo išlaidas ir savo įmokas asmeninei pensijai gauti galėsite atskaityti iš mokėtinų mokesčių. Daugiau informacijos galima gauti mokesčių brošiūrose „IT 10 Savarankiško apskaičiavimo vadovas“ (IT 10 A Guide to Self Assessment) (pdf) ir „IT 48 Pradedant verslą“ (IT 48 Starting in Business) (pdf).

Turite įsiregistruoti kaip pridėtinės vertės mokesčio (Value added Tax (VAT)) mokėtojas, jei Jūsų metinė apyvarta viršija arba greičiausiai viršys šias metines ribas: 70 tūkst. eurų tiekiamoms prekėms ir 35 tūkst. eurų teikiamoms paslaugoms (iki 2007 metų kovo 1 d. šios ribos buvo atitinkamai 55 tūkst. eurų ir 27,5 tūkst. eurų). Pajamų brošiūroje „IT 49 PVM smulkiajam verslui“ (IT 49 VAT for Small Businesses) pateikiama detalesnė informacija.

Subrangovai: Jei esate savarankiškai dirbantis subrangovas, dirbantis statybų, miško arba mėsos apdirbimo pramonėje, galite gauti C2 liudijimą (C2 certificate). Tai leis Jums gauti mokėjimus iš rangovo neatskaitant tam tikrų rūšių sutarčių mokesčio (Relevant Contracts Tax (RCT)) – žr. žemiau „Kaip kreiptis“. Mokesčių inspekcijos brošiūroje „Tam tikrų rūšių sutarčių mokestis IT 64“ (Relevant Contracts Tax IT64) (pdf) pateikiama detali informacija apie šį mokestį.

Socialinis draudimas (PRSI)

Užsiimdami savarankiška veikla mokate S klasės socialinio draudimo įmokas (Class S PRSI contributions). Tai suteikia Jums teisę į dalį socialinio draudimo išmokų, įskaitant našlio/našlės mėnesinę pensiją (Widow's/Widower's Contributory Pension), našlaičio mėnesinę pašalpą (Orphan's (Contributory) Allowance), valstybės mėnesinę pensiją (State Pension (Contributory)), motinystės pašalpą (Maternity Benefit), įvaikinimo pašalpą (Adoptive Benefit) ir įprastinę netekties pašalpą (Standard Bereavement Grant). S klasės socialinio draudimo įmokų tarifas yra 3 procentai nuo visų pajamų.

Jei Jūsų pajamos viršija 26 tūkst. eurų, Jūs taip pat mokate 2 proc. dydžio sveikatos draudimo įmokas nuo visų pajamų. Jas mokate tiesiogiai mokesčių inspekcijai, pateikdami metinę mokesčių deklaraciją.

S klasės socialinio draudimo įmokų mokėtoju galima užsiregistruoti Socialinių ir šeimos reikalų departamente (Department of Social and Family Affairs (DSFA)) – žr. žemiau „Kaip kreiptis“. Šis departamentas paskelbė brošiūrą „Socialinis draudimas savarankiškai dirbantiems asmenims-SW74“ (PRSI for the Self-Employed-SW74).

Draudimas

Nors vykdant verslą įstatymai nenumato pareigos apsidrausti, paprastai patariama turėti įvairiais atvejais galiojančią draudiminę apsaugą. Jei Jūsų patalpos yra viešai prieinamos visuomenei, reiktų turėti viešosios atsakomybės draudimą (public liability insurance).

Taip pat Jums gali būti įdomios kitos draudimo rūšys, pavyzdžiui, sveikatos draudimas (health insurance). Airijos draudimo federacija (Irish Insurance Federation) teikia nemokamas draudimo informacijos paslaugas, joje galite gauti informacijos bei konsultaciją apie visus draudimo aspektus.

Planavimo (statybos) leidimas

Dirbant namuose gali reikėti planavimo (statybos) leidimo (planning permission), pavyzdžiui, jeigu dalį savo namų naudojate verslo tikslais arba savo kieme ketinate statyti ūkinį pastatą ar biurą. Turėtumėte susisiekti su vietine administracija ir pasikonsultuoti dėl planavimo leidimo.

Parama, kuria galima pasinaudoti

Airijoje veikianti „Grįžimo į darbą išmokų verslui programa“ (Back to Work Enterprise Allowance Scheme) skatina asmenis, gaunančius tam tikras socialinio aprūpinimo išmokas (social welfare payments), tapti savarankiškai dirbančiais asmenimis. Dalyvaudami šioje programoje, Jūs ir toliau ketverius metus gausite dalį savo socialinio aprūpinimo išmokų. Pradėdami verslą galite gauti papildomą paramą, pavyzdžiui, stipendijas mokymuisi, rinkos tyrimams, verslo planams bei galimybę gauti paskolą įrangai įsigyti. Taip pat galite gauti pagalbą viešosios atsakomybės draudimui įsigyti – žr. žemiau „Kur kreiptis“.

Jei turite problemų su kreditoriais, Finansinio konsultavimo ir biudžeto sudarymo tarnyba (Money Advice and Budgeting Service (MABS)) yra nemokama ir konfidenciali paslauga asmenims, turintiems skolų ir pinigų valdymo problemų.

Kaip kreiptis

Kad užsiregistruotumėte mokesčių inspekcijoje kaip savarankiškai dirbantis individualios įmonės savininkas, turite užpildyti mokesčių registracijos formą TR1 (pdf). Ši forma taip pat gali būti naudojama užsiregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju – žr. aukščiau. Gausite pranešimą apie registraciją („Notice of Registration“), patvirtinantį, kad esate užsiregistravęs kaip pajamų mokesčio ir, jei reikia, PVM mokėtojas.

Jei esate savarankiškai dirbantis subrangovas (subcontractor), dirbantis statybų, miško ar mėsos perdirbimo pramonėje, Jūs ir pradinis rangovas (principal contractor) turite užpildyti formą RCT1 (pdf). Kreipiantis dėl C2 reikia užpildyti formą RCT5 (pdf).

Kad įregistruotumėte įmonės pavadinimą, kreipkitės į Bendrovių registracijos tarnybą (Companies Registration Office), naudodami formą RBN1 (pdf), arba užsiregistruokite internetu, naudodami CORE (Companies Online Registration Environment) - Bendrovių registracijos internetu aplinką.

Kad užsiregistruotumėte S klasės socialinio draudimo įmokų mokėtoju Socialinių ir Šeimos reikalų departamente, užpildykite formą SE3 (pdf).

Dėl informacijos apie socialinį draudimą (PRSI) savarankiškai dirbantiems asmenims galite kreiptis į vietinę socialinio aprūpinimo tarnybą (local social welfare office) arba Socialinių ir šeimos reikalų departamento Savarankiškai dirbančių asmenų skyrių (Self-Employment Section of the Department of Social and Family Affairs).

Daugiau informacijos apie „Grįžimo į darbą išmokų verslui programą“ (Back to Work Enterprise Allowance scheme) gausite susisiekę su Socialinių ir šeimos reikalų departamento Užimtumo rėmimo paslaugų skyriumi (Employment Support Services of the Department of Social and Family Affairs).

Kur kreiptis

Susisiekite su vietine mokesčių tarnyba arba mokesčių inspekcija per regioninę mažo tarifo telefono paslaugų (Lo-Call) tarnybą.

Bendrovių registracijos tarnyba

Companies Registration Office

Parnell House

14 Parnell Square

Dublin 1

Dublin

IRELAND

Tel: +353 (0) 1 804 5200

Locall: 1890 220 226

Faksas: +353 (0) 1 804 5222

Interneto svetainė: www.cro.ie

El. paštas: info@cro.ie

Prieiga neįgaliesiems su vežimėliais:

 

Socialinių ir šeimos reikalų departamentas

Department of Social and Family Affairs

Dept.: Self-Employment Section

Social Welfare Services Office

Cork Road

Waterford

Waterford

IRELAND

Tel: +353 1 704 3000

Interneto svetainė: www.welfare.ie

Prieiga neįgaliesiems su vežimėliais:

 

Užimtumo rėmimo paslaugų skyrius

Employment Support Services

Department of Social and Family Affairs

P.O. Box 3840

Dublin 2

Dublin

Ireland

Tel: +353 (0)1 7043165

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

Komentarai
  • Mindaugas
  • 2017-10-15 21:58:57
Ar atsirastu zmogus kuris galetu padeti atsidaryti versla ir susitvarkyti visus reikiamus dokumentus?
Rašyti komentarą
SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: