Verslo perdavimas

2008-07-28 15:21:33
Verslo perdavimas

Airijoje įstatymai saugo darbuotojų teises, jei verslą teisinio susijungimo (merger) arba kitu perdavimo (transfer) būdu perima kitas darbdavys. Europos bendrijų 2003 m. Darbuotojų apsaugos įmonių perdavimo atveju reglamentas ((Protection of Employees on Transfer of Undertakings) Regulations 2003) taikomas tiek siekiančioms pelno įmonėms, tiek ir labdaros ar ne pelno organizacijoms. Reglamentas taip pat bus taikomas tada, kai perduodamas ne visas verslas, o parduodama ar kitaip perleidžiama ta jo dalis, kurioje Jūs dirbate.

Taisyklės

Kad įvyktų verslo perdavimas:

  • turi pasikeisti asmuo (fizinis ar juridinis), atsakingas už įmonės/verslo valdymą;

  • naujasis darbdavys turi tęsti ankstesnę ekonominę veiklą;

  • turi būti perduota veikianti įmonė ar verslas („a going concern“).

Verslo perdavimu pagal reglamentą nelaikomi atvejai, kai įmonė yra priverstinai likviduojama.

Darbo sutartis

Pagal Reglamentą naujasis darbdavys yra teisiškai įpareigotas perimti esamus įmonės darbuotojus. Jūsų darbo sutarties sąlygos ir joje numatytos darbdavio pareigos, išskyrus pensijas, automatiškai perkeliamos naujajam darbdaviui – žr. žemiau. Jei yra kolektyvinė sutartis, naujasis darbdavys turi vykdyti joje numatytas sąlygas, kol ji nepasibaigia arba nėra pakeičiama.

Pensijos

Darbuotojų teisės į pensiją, išskyrus nustatytą socialinės rūpybos įstatymų, neperkeliamos naujajam darbdaviui. Tačiau jei perdavimo metu pradinio darbdavio įmonėje veikė pensijų programa (pension scheme), įstatymas nustato, kad:

  • jei programa yra Pensijų įstatymų reglamentuota profesinė pensinio draudimo sistema (occupational pension scheme), taikoma tų įstatymų suteikiama apsauga;

  • kitų pensijų programų atveju naujasis darbdavys privalo užtikrinti, kad teisės būtų saugomos

Atleidimas

Įmonės, verslo ar dalies verslo perdavimas savaime nesudaro pagrindo atleisti darbuotoją. Tačiau reglamentas nedraudžia atleidimo, kurį darbdavys gali pagrįsti ekonominėmis, techninėmis ar organizacinėmis priežastimis. Ar bus ekonominis, techninis ar organizacinis atleidimo pagrindas, priklausys nuo kiekvienos bylos faktų, o ginčyti savo darbdavio teiginius apie tokių pagrindų buvimą galite pateikdami ieškinį dėl neteisėto atleidimo – žr. “Kaip kreiptis žemiau”.

Neteisėtas atleidimas

Jei Jūsų darbo sutartis nutraukiama dėl to, kad perdavimas sąlygoja esminį darbo sąlygų pasikeitimą Jūsų nenaudai, atsakingu už darbo sutarties nutraukimą yra laikomas suinteresuotas darbdavys. Taigi, pavyzdžiui, jei naujasis darbdavys sumažina Jūsų algą, nes mano, kad Jums mokama per daug, ir dėl to Jūs išeinate iš darbo, atsakingu už atleidimą bus laikomas naujasis darbdavys, nes jis nevykdė Jūsų darbo sutarties.

Konsultacija

2006 m. Darbuotojų informavimo ir konsultavimo įstatymas (Employees (Provision of Information and Consultation) Act 2006) (pdf) suteikia darbuotojams bendrą teisę į informavimą ir konsultavimą iš darbdavio pusės klausimais, kurie juos tiesiogiai liečia. Įstatymas reikalauja, kad darbdaviai informuotų ir konsultuotų darbuotojus apie bet kokius sprendimus, galimai sukelsiančius esminių darbo organizavimo ar sutartinių santykių pasikeitimų – ypač dėl susijungimų ir įsigijimų (mergers and acquisitions) bei kolektyvinių atleidimų, mažinant darbuotojų skaičių (collective redundancies). Tai reiškia, kad darbdaviai turi konsultuotis su darbuotojais prieš priimdami esminius sprendimus, įskaitant verslo perdavimą. Nuo 2008 m. kovo 23 d. ši nuostata taikoma darbdaviams, turintiems 50 ir daugiau darbuotojų.

Pagal Europos bendrijų Darbuotojų apsaugos įmonių perdavimo atveju reglamentą darbuotojams (įskaitant asmenis, kurių negina Airijos įstatymai, kadangi jie dirba darbdaviui, turinčiam mažiau nei 50 darbuotojų) turi būti pateikti tokie duomenys apie perdavimą:

  • jei darbuotojai yra įsteigę profesinę sąjungą, ne vėliau kaip 30 dienų iki perdavimo darbdavys turi pateikti profesinei sąjungai informaciją apie perdavimo priežastis; perdavimo datą arba siūlomą datą; bei teisines, ekonomines ir socialines pasekmes darbuotojams;

  • jei darbuotojai nėra įsteigę profesinės sąjungos, darbdavys turi pateikti jau minėtą informaciją raštu kiekvienam darbuotojui ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki perdavimo.

Darbdavys taip pat privalo konsultuotis su darbuotojų profesine sąjunga arba, jos nesant, su išrinktais darbuotojų atstovais.

Kaip kreiptis

Jei buvote atleistas perdavus verslą, galite pateikti skundą dėl neteisėto atleidimo Teisių komisarui (Rights Commissioner) arba Apeliaciniam darbo skundų teismui (Employment Appeals Tribunal).

Jei Jūsų darbdavys nesikonsultavo su darbuotojais ar jų atstovais, kaip reikalauja Reglamentas, čia galite pateikti skundą Teisių komisarui, naudodami Skundo Teisių komisarui formą (Rights Commissioner complaint form) (pdf).

Skundai dėl pensijų pagal Pensijų įstatymus turi būti pateikiami Pensijų valdybai (Pensions Board) – žr. “Kur kreiptis” žemiau. Skundai, susiję su kitomis pensijomis, turėtų būti pateikiami Teisių komisarui.

Daugiau informacijos apie įmonių perdavimus galima gauti iš Nacionalinės darbo teisių administracijos (National Employment Rights Authority) – žr. „Kur kreiptis“ žemiau. Verslo, prekybos ir darbo departamentas (Department of Enterprise, Trade and Employment) paskelbė Informavimo ir konsultavimo praktikos taisykles (Code of Practice on Information and Consultation) (pdf) bei aiškinamąsias brošiūras apie įmonių perdavimą ir Darbuotojų informavimo ir konsultavimo įstatymą (pdf).

Kur kreiptis

National Employment Rights Authority

Dept.:Information Services

Government Buildings

O'Brien Road

County: Carlow

Opening Hours:

Mon. to Fri. 9.30am to 5pm

Tel:(059) 917 8990

Locall:1890 80 80 90

Homepage:http://www.employmentrights.ie

Email:info@employmentrights.ie

 

Pensions Board

Verschoyle House

28/30 Upper Mount Street

Dublin 2

Tel:+353 (0)1 6131900

Fax:+353 (0)1 6318602

Homepage:http://www.pensionsboard.ie

 

Parengta pagal Citizensinformation.ie informaciją

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: