Vaiko priežiūros atostogos Airijoje

2008-10-14
Vaiko priežiūros atostogos Airijoje

1998 m. Vaiko priežiūros atostogų įstatymas (Parental Leave Act 1998), pakeistas 2006 m. Vaiko priežiūros atostogų įstatymo pakeitimo įstatymu (Amendment), leidžia tėvams Airijoje išeiti atostogų tam tikriems vaikams prižiūrėti. Tokių vaikų globėjai taip pat gali pasinaudoti šia teise. Nuo 2006 m. gegužės 18 d. galima išeiti atostogų vaikui iki aštuonerių metų amžiaus priežiūrėti (anksčiau – iki penkerių). Jei šešerių-aštuonerių metų amžiaus vaikas buvo įvaikintas, atostogos jam prižiūrėti gali būti suteikiamos iki dviejų metų nuo įvaikinimo įsakymo (adoption order) dienos.

Tėvystės atostogos Airijoje

2008-10-14
Tėvystės atostogos Airijoje

Airijos darbo teisė nepripažįsta tėvystės atostogų (paternity leave). Kitaip tariant, darbdaviai neprivalo suteikti darbuotojams vyrams specialių tėvystės atostogų (mokamų ar nemokamų) po jų vaiko gimimo. Kasmetinės atostogos (annual leave), kurių darbuotojas išeina po vaiko gimimo, darbo teisės prasme laikomos įprastomis atostogomis, nesiskiriančiomis nuo kitu metu paimtų atostogų. Darbdavys savo nuožiūra sprendžia, kas gali ar negali tam tikru metu išeiti kasmetinių atostogų.

Darbo keitimas Airijoje: mokesčiai ir socialinis draudimas

2008-10-14
Darbo keitimas Airijoje: mokesčiai ir socialinis draudimas

Jei keičiate darbą Airijoje (t.y. išeinate iš esamo darbo ir pradedate dirbti naujoje vietoje), reikia atlikti keletą veiksmų, susijusių su mokesčiais ir socialinio draudimo (PRSI) įmokomis. Be to, reikia žinoti svarbius dalykus apie profesines pensinio draudimo sistemas (occupational pension schemes). Išeidami iš darbo, turėtumėte gauti P45 formą iš savo darbdavio. P45 forma yra Jūsų darbdavio ataskaita, kurioje pateikiama svarbi informacija. Pavyzdžiui, joje nurodoma, kiek iki tam tikros datos gavote atlyginimo, sumokėjote pajamų ir socialinio draudimo mokesčių, taip pat Jūsų paskutiniojo darbdavio pavadinimas ir kt.

 

Motinystės atostogos Airijoje

2008-10-14
Motinystės atostogos Airijoje

Jei dirbdama Airijoje tampate nėščia, turite teisę išeiti motinystės atostogų (maternity leave). Teisę į pagrindines motinystės atostogas Airijoje turi visos darbuotojos (įskaitant laikinas darbuotojas), nepaisant jų darbo stažo įmonėje trukmės ar savaitės darbo valandų skaičiaus. Taip pat galite pasinaudoti papildomomis nemokamomis motinystės atostogomis. 1994 m. Motinystės apsaugos įstatymas (Maternity Protection Act 1994) ir 2004 m. Motinystės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Maternity Protection (Amendment) Act 2004) nustato minimalias įstatymines motinystės darbo teises, įskaitant motinystės atostogas.

Kasmetinės atostogos Airijoje

2008-10-14
Kasmetinės atostogos Airijoje

Jūsų teisė į kasmetines atostogas (annual leave / holidays) Airijoje išdėstyta įstatymuose ir Jūsų darbo sutartyje. Nors privalote dirbti kaip nurodyta Jūsų darbo sutartyje, įstatymas suteikia teisę į įvairias atostogas: kasmetines atostogas, valstybines šventes (public holidays), motinystės atostogas (maternity leave), įvaikinimo atostogas (adoptive leave), globėjo atostogas (carer‘s leave), tėvų vaiko priežiūros atostogas (parental leave) ir kitas atostogų rūšis. 1997 m. Darbo laiko organizavimo įstatymas (Organisation of Working Time Act 1997) suteikia teisę į 4 savaičių trukmės pagrindines kasmetines apmokamas atostogas, tačiau darbuotojo darbo sutartis gali numatyti platesnes teises.

Įvadas į Airijos Sveikatos sužalojimų darbe išmokų programą 4

2008-10-14
Įvadas į Airijos Sveikatos sužalojimų darbe išmokų programą

Socialinių ir šeimos reikalų departamentas Airijoje vykdo išmokų programą, taikomą asmenims, sužalotiems ar tapusiems nedarbingais dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba tiesiogiai vykstant į darbą ar iš darbo. Programa taip pat taikoma asmenims, dėl jų atliekamo darbo pobūdžio Airijoje susirgusiems profesine liga. Galima pasinaudoti įvairiomis išmokomis, o kiekvienos išmokos mokėjimas priklauso nuo skirtingų sąlygų. Čia pateikiamas ir išmokų sąrašas.

Neįgaliųjų pašalpa Airijoje 5

2008-10-14
Neįgaliųjų pašalpa Airijoje

Neįgaliųjų pašalpa (Disability Allowance) yra Airijoje mokama savaitinė pašalpa neįgaliems asmenims nuo 16 iki 66 metų. Prognozuojamas neįgalumas turi tęstis mažiausiai vienerius metus, o pašalpa priklauso nuo medicininio tinkamumo ir lėšų patikrinimo (means test). Jei manote, kad Jums nepagrįstai atsisakyta mokėti neįgaliųjų pašalpą, arba esate nepatenkinti pareigūno, sprendžiančio socialinės rūpybos klausimus (Social Welfare Deciding Officer), sprendimu dėl Jūsų teisių, turite galimybę apskųsti šį sprendimą.

Išmokos sergantiems ar neįgaliems asmenims Airijoje 1

2008-10-14
Išmokos sergantiems ar neįgaliems asmenims Airijoje

Sergantiems ar neįgaliems asmenims skiriama daug socialinės rūpybos išmokų (social welfare payments). Jas moka Socialinių ir šeimos reikalų departamentas arba Sveikatos paslaugų administracija (Health Service Executive - HSE). Kad dėl ligos ar neįgalumo įgytumėte teisę į socialinės rūpybos išmoką, ligą ar neįgalumą turi patvirtinti gydytojas. Teisę į tam tikras išmokas galite turėti ir tuo atveju, jei sergate neilgai. Norėdami gauti kitas išmokas, privalote įrodyti, kad Jūsų liga ar neįgalumas tęsis ilgiau nei vienerius metus.

Ligos pašalpa Airijoje 6

2008-10-14
Ligos pašalpa Airijoje

Ligos pašalpa (Illness Benefit) yra Socialinių ir šeimos reikalų departamento Airijoje mokama išmoka asmenims, jaunesniems nei 66 metų, negalintiems dirbti dėl ligos ir sumokėjusiems pakankamai socialinio draudimo įmokų. Apskritai Airijos darbo teisė nereglamentuoja ligos pašalpos ar nebuvimo darbe dėl laikinojo nedarbingumo. Vadinasi, kai esate laikinai nedarbingas dėl ligos (su medicinos pažyma ar be jos), Jūs automatiškai neturite teisės į darbo užmokestį. Taigi darbdavys savo nuožiūra sprendžia dėl apmokėjimo ir nebuvimo darbe ligos metu taisyklių, priklausomai nuo Jūsų darbo sutarties ar darbo sąlygų.

FÁS pašalpų ir reabilitacinio pobūdžio darbo įtaka neįgaliųjų išmokoms Airijoje

2008-10-14
FÁS pašalpų ir reabilitacinio pobūdžio darbo įtaka neįgaliųjų išmokoms Airijoje

Jei gaunate kokią nors neįgaliųjų išmoką, pavyzdžiui, neįgaliųjų pašalpą (Disability Allowance), aklųjų pensiją (Blind Pension), invalidumo pensiją (Invalidity Pension) ar ligos išmoką (Illness Benefit), Jums gali būti leidžiama dalyvauti FÁS mokymų programoje ar Bendruomenės įdarbinimo programoje (Community Employment scheme) arba dirbti kitokį reabilitacinio ar terapinio pobūdžio darbą.

SOLVIT - pagalba užsienio Lietuviams NEMOKAMAI!

Mes FaceBook'e: